Прескочи към материала

Какво е спасение?

Какво е спасение?

Отговорът на Библията

 Библейските писатели понякога използвали думите „спасявам“ и „спасение“, във връзка с избавяне от опасност или от унищожение. (Изход 14:13, 14; Деяния 27:20) По–често обаче тези думи се отнасят за освобождаване от греха. (Матей 1:21) Тъй като причината за смъртта е греха, хората, които са спасени от греха, имат надеждата да живеят вечно. (Йоан 3:16, 17) a

Как човек може да получи спасение?

 За да се спасим, трябва да вярваме в Исус Христос и да проявяваме вярата си, като спазваме неговите заповеди. (Деяния 4:10, 12; Римляни 10:9, 10; Евреи 5:9)

 Според Библията нашите дела трябва да показват послушанието ни спрямо Бога. Така ще докажем, че вярата ни е жива. (Яков 2:24, 26) Но това не означава, че можем да заслужим спасение. То е „дар от Бога“ и можем да го получим благодарение на неговата „незаслужена милост“, или „благодат“. (Ефесяни 2:8, 9, „Синодално издание на Библията“)

Можем ли да загубим спасението си?

 Да. Точно както човек, спасен от удавяне, може да падне или да скочи обратно във водата, така и някой, който е спасен от греха, но спира да проявява вяра, може да загуби спасението си. Затова Библията подканя християните, които са били спасени, „да водят усилна битка за вярата“. (Юда 3) Тя също ги предупреждава: „Продължавайте да изработвате спасението си със страх и треперене.“ (Филипяни 2:12)

Кой е Спасителят — Бог или Исус?

 Библията посочва, че Бог е главният източник на спасение, и често го нарича „Спасител“. (1 Царе 10:19; Исаия 43:11; Тит 2:10; Юда 25) Освен това Бог използвал различни хора, които да избавят древния Израил, и в Библията те са наречени „спасители“. (Неемия 9:27; Съдии 3:9, 15; 4 Царе 13:5) b Подобно на това, тъй като Бог е осигурил спасение от греха чрез жертвената смърт на Исус Христос, Библията нарича Исус „Спасител“. c (Деяния 5:31; Тит 1:4)

Всички ли ще бъдат спасени?

 Не. (2 Солунци 1:9) Когато попитали Исус „Малко ли са онези, които ще бъдат спасени?“, той отговорил: „Напрягайте всичките си сили, за да влезете през тясната врата, защото, казвам ви, мнозина ще се опитват да влязат, но няма да могат.“ (Лука 13:23, 24)

Погрешни схващания за всеобщото спасение

 Погрешно схващане: Стихът от 1 Коринтяни 15:22 подкрепя учението за всеобщо спасение, като казва, че „чрез Христос всички ще получат живот“.

 Факт: Контекстът на стиха говори за възкресението на мъртвите. (1 Коринтяни 15:12, 13, 20, 21, 35) Така че изразът „чрез Христос всички ще получат живот“ означава, че всички, които са възкресени, получават тази благословия чрез Исус Христос. (Йоан 11:25)

 Погрешно схващане: Стихът от Тит 2:11 подкрепя учението за всеобщо спасение, като казва, че Бог „носи спасение за всичките хора“. [„Библията, преработка „Верен“, 2000 г. (Ве–2000)]

 Факт: Гръцката дума в този стих, преведена като „всичките“, може също да означава „различни или от всеки вид“. d Така че правилното разбиране на Тит 2:11 е, че Бог спасява всякакви хора, което включва хора „от всички народи, племена, родове и езици“. (Откровение 7:9, 10)

 Погрешно схващане: Стихът от 2 Петър 3:9 подкрепя учението за всеобщо спасение, като казва, че Бог „не иска никой да бъде унищожен“.

 Факт: Бог иска хората да се спасят, но не ги принуждава да се възползват от неговите мерки за спасение. Божият „ден на съд“ ще включва „унищожението на безбожните хора“. (2 Петър 3:7)

a Понякога Библията говори за някого като за „спасен“, макар че спасението му от греха и смъртта все още не е настъпило. (Ефесяни 2:5; Римляни 13:11)

b В посочените стихове някои преводи използват изрази като „победител“, „избавител“, „водач“ или дори „някого“ вместо „спасител“. В оригиналния еврейски текст на Библията обаче думата, която се използва за човешките спасители, се използва и за Йехова Бог, като Спасител. (Псалм 7:10)

c Името Исус идва от еврейското име Йехошуа, което означава „Йехова е спасение“.

d Виж „Пълен тълковен речник на Вайн на думите в Стария и Новия завет“. Същата гръцка дума се използва и в Матей 5:11, където Исус казва, че хората говорят „всякакво зло“ против последователите му. (Ве–2000)