Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Lombeni Ukuti Mulesambilila Baibolo Ukwabula Ukulipila

Bushe kuti mwatemwa ukwishibilapo na fimbi pali Baibolo? Nga kuti mwatemwa, lombeni ukuti mulesambilila Baibolo pa ng’anda pa mwenu nelyo pa cifulo cimbi ico mwingatemwa ukwabula ukulipila. Lembeni pali formu iili pe samba.

 

Icishibisho ifi Kuli Ubulwele bwa Korona (COVID-19): Mu ncende ishingi tatuletandalila abantu ukuti tubashimikile imbila nsuma kabili tatulelongana pamo. Nga mwapwa ukulemba ino formu mubikepo ne nambala ya foni yenu pa kuti Nte uwikala mu ncende mwikala akamutumine foni.