Bushe kuti mwatemwa ukwishibilapo na fimbi pali Baibolo? Nga kuti mwatemwa, lombeni ukuti mulesambilila Baibolo apa fye pa mwenu. Lembeni pali formu iili pe samba.