Icilonganino ca Nte sha kwa Yehova ica muno nshiku catendeke ku mpela ya ba 1800. Pali ilya nshita, kwali ibumba lya basambi ba Baibolo mupepi na ku Pittsburgh, mu Pennsylvania, ku America, abalebelenga sana Baibolo. Balelinganya ifisambilisho fya mu ma calici ku fyo Baibolo isambilisha. Batendeke ukusabankanya ifyo balesambilila mu fitabo, mu nyunshipepala, e lyo na muli magazini iyo beta ino nshita ati Ulupungu lwa kwa Kalinda—Ulusabankanya Ubufumu bwa kwa Yehova.

Pali lilya ibumba lya basambi ba Baibolo pali na ba Charles Taze Russell. Nangu ca kutila ba Russell e baletungulula umulimo wa kusambilisha abantu Baibolo pali ilya nshita, kabili e babalilepo ukula-angalila umulimo wa kulemba Ulupungu lwa kwa Kalinda, te batendeke ici cilonganino icipya. Ico ba Russell na Basambi ba Baibolo balefwaisha, kwafwa abantu ukwishiba ifyo Yesu Kristu alesambilisha no kukonka ifyo Abena Kristu ba kubalilapo basuminemo. Apo Yesu e watendeke UbuKristu, tumona ukuti e watendeke icilonganino cesu.—Abena Kolose 1:18-20.