Tukonka ifyo Baibolo itufunda ukuti “mulecindika abantu aba misango yonse.” (1 Petro 2:17) Natulangilile, mu fyalo fimo Inte sha kwa Yehova bengi sana. Lelo tatupatikisha ba politishani nelyo abapanga amafunde ukuti babinde imipepele imbi. Kabili tatulwisha ukuti ubuteko bupange amafunde ayengalenga abantu bonse ukulakonka ifyo twasuminamo. Lelo twalicindika imipepele ya banensu nga filya fine tufwaya ukuti nabo bacindike imipepele yesu.—Mateo 7:12.