Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Mulafwa Abaponenwa na Masanso?

Bushe Mulafwa Abaponenwa na Masanso?

Ee, ilingi line Inte sha kwa Yehova balaafwa abantu nga kwaba amasanso. Tulafwilisha bonse fye, ba Nte banensu e lyo na bashili ba Nte, nga filya fine Baibolo pa Abena Galatia 6:10 ilanda ukuti: “Tucite ifisuma kuli bonse, lelo maka maka ku batetekela banensu.” E lyo tulasansamusha abaponenwa na masanso no kubafwilisha mu fya kwa Lesa.2 Abena Korinti 1:3, 4.

Ifyo Tucita

Nga kwaba amasanso, baeluda ababa mu filonganino fyabela ku ncende kuponene akayofi balalanda na bonse ababa muli ifyo filonganino pa kuti beshibe nga bali bwino nelyo nga balekabila ubwafwilisho. Lyena balatuma lipoti ku maofeshi ya Nte sha kwa Yehova pa fyo basangile na pa fyo bacitilepo ku kwafwa abasanshilwe.

Nga ca kuti ifilekabilwa ku kwafwa abasanshilwe fyafula ukucila ifyo ifilonganino fyabela kuli iyo ncende fingapekanya, Ibumba Litungulula ilya Nte sha kwa Yehova lilapekanya ifilekabilwa. Ifi fine e fyo na Abena Kristu ba kubalilapo balecita pa kusakamana Abena Kristu banabo nga kwaba icipowe. (1 Abena Korinti 16:1-4) Ababombela pa maofeshi ya Nte sha kwa Yehova balapanga amaKomiti yakwafwa abaponenwa na kayofi, ayangalila uyu mulimo. Ba Nte abafuma ku fifulo fimbi balaitemenwa ukubomfya inshita yabo ne ndalama ku kwafwilisha bamunyinabo.Amapinda 17:17.

Indalama

Inshila imo iyo babomfeshamo indalama abantu basangula no kutuma ku maofeshi ya Nte sha kwa Yehova, kwafwilisha abaponenwa na masanso. (Imilimo 11:27-30; 2 Abena Korinti 8:13-15) Apo ababomba uyu umulimo tabafolelapo, indalama isho basangula sha kwafwa abaponenwa na masanso te sha kufolesha abalebomba umulimo wa kwafwilisha abasanshilwe. Tulabomfya bwino sana indalama shonse isho abantu basangula.2 Abena Korinti 8:20.