Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Bushe Mwalisumina Muli Yesu?

Bushe Mwalisumina Muli Yesu?

Ee. Twalisumina muli Yesu uwatile: “Nine nshila ne cine no mweo. Takuli uwisa kuli Tata kano aishila muli ine.” (Yohane 14:6) Twalisumina ukuti Yesu alishile pano calo ukufuma ku muulu kabili atuulile umweo wakwe uwapwililika ilambo. (Mateo 20:28) Imfwa yakwe no kubuuka kwakwe fikalenga bonse abatetekela muli ena ukuba no mweo wa muyayaya. (Yohane 3:16) Twasumina no kuti ino nshita Yesu ni Mfumu iileteka mu muulu, mu Bufumu bwa kwa Lesa ubukaleta umutende pano calo nomba line. (Ukusokolola 11:15) Lelo, twaishiba Yesu ukulingana ne fyo umwine alandile, ukuti: “Tata mukalamba pali ine.” (John 14:28) Kanshi tatupepa Yesu, pantu twasumina ukuti Yesu te Lesa wa Maka Yonse.