Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Mwasumina Ukuti ni Mwe Fye Mweka Mukapusuka?

Bushe Mwasumina Ukuti ni Mwe Fye Mweka Mukapusuka?

Awe. Abantu abengi nga nshi abaliko kale kabili abashali Inte sha kwa Yehova bakakwata ishuko lya kupusuka. Baibolo yalondolola ukuti mu calo cipya ico Lesa alaya, “kukaba ukubuuka kwa balungama na bashalungama.” (Imilimo 24:15) E lyo kabili abantu abengi muno nshiku nalimo kuti batendeka ukubombela Lesa, aba nabo kuti baisapusuka. Lelo te ncito yesu ukupingula abakapusuka na bashakapusuke. Uo Lesa apeela uyu mulimo ni Yesu epela.—Yohane 5:22, 27.