Umuntu onse uwacindika ukupepa afwile ukushininkisha ukuti imipepele asala e yo Lesa na Yesu bapokelela. Nga taipokelelwa na Lesa, ninshi tafwile ukuba muli iyo mipepele.

Yesu Kristu tatile kwaba imipepele iingi iyaba kwati misebo iitungulula abantu ku mweo wa muyayaya. Lelo atile: “Impongolo iyacepa, no musebo uwaya ku bumi walicepa nga nshi kabili banono abausanga.” (Mateo 7:14) Inte sha kwa Yehova basumina ukuti balisanga uyu umusebo. Pantu nga te ifyo, nga balifwaya imipepele imbi.