Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Bushe Isambililo lya Baibolo e Cinshi?

Bushe Isambililo lya Baibolo e Cinshi?

Inte sha kwa Yehova balasambilila Baibolo na bantu abalefwaya kabili balasuka amepusho pamo nga aya:

  • Bushe Lesa nani?

  • Bushe Lesa alansakamana?

  • Kuti nacita shani pa kuti mu cupo candi mube insansa?

  • Kuti nacita shani pa kuti imbe ne nsansa??

Pe samba pali amasuko ku mepusho abantu bepusha sana pe sambililo lya Baibolo.

Bushe musambilila shani Baibolo na bantu? Tulasala amalyashi ya kusambililapo pamo nga pali “Lesa” nelyo pa “cupo.” Lyena tulabelenga amalembo ayalekanalekana ayakumine ilyashi tusalile. Nga twalinganya aya amalembo yonse, e lyo twishiba bwino ifyo Baibolo isambilisha. Kanshi tuleka Baibolo iine yalondolola.

Pa kuti citwangukile ukusambilila Baibolo, tubomfya icitabo citila Bushe Cinshi Baibolo Isambilisha? Ici icitabo calilondolola bwino bwino ifyo Baibolo ilanda pali Lesa, pali Yesu, pa fyo ifintu fikaba ku ntanshi e lyo na pa malyashi na yambi.

Bushe ni shinga balipilisha pa kusambilila Baibolo? Tabalipilisha nakalya, ne citabo ca kubomfya pa kusambilila na co cine bapeela fye.

Ma-awala yanga mupoosa pa kusambilila Baibolo na bantu? Abengi abasambilila Baibolo na ifwe bafwaya tulesambilila mwi awala limo nelyo ukucilapo cila mulungu. Lelo inshita ya kusambilila tayapimwa. Kuti tulesambilila ukulingana ne nshita mulefwaya mwe bene.

Cikaba shani nga ca kuti nalomba ukuti tulesambilila Baibolo nenu? Nga mwalomba ukulasambilila na ifwe Baibolo, Nte akesa uko mulefwaya ukuti mukakumanine kabili pa nshita mukafwaya mwe bene. Nga aisa, akamulanga ifyo tusambilila Baibolo mu mamineti fye ayanono. E lyo nga mwatemwa, kuti mwatwalilila.

Bushe nga nasumina ukulasambilila Baibolo, ninshi mfwile ukuba Inte ya kwa Yehova? Awe. Fwe Nte sha kwa Yehova twalitemwa ukusambilisha abantu ifya mu Baibolo, lelo tatubapatikisha ukuti balepepa na ifwe. Tubalondolwela fye ifyo Baibolo yalanda, twalishiba ukuti cila muntu alikwata insambu sha kusala ifyo alefwaya ukusuminamo.—1 Petro 3:15.