Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Mwalikwata Bamishonari?

Bushe Mwalikwata Bamishonari?

Ee. Mu fyalo fye fyonse, fwe Nte sha kwa Yehova tubomba fye kwati ni bamishonari, lyonse tulashimikila imbila nsuma ku bantu.Mateo 28:19, 20.

E lyo kabili, ba Nte bamo balaya nelyo ukukuukila ku ncende shimbi mu calo bekala uko abantu bashilaumfwa imbila nsuma yaba mu Baibolo. Ba Nte bambi balakuukila ku fyalo fimbi pa kuti baleshimikila sana imbila nsuma. Baliba ne nsansa ukuba pa bantu abafikilisha amashiwi Yesu alandile aya kuti: “Mukaba inte shandi . . . na ku mpela ya pano isonde.”Imilimo 1:8.

Mu 1943, twalitendeke Isukulu lya kusambilisha bamo ifya kubomba bumishonari. Ukutula mu 1943, ba Nte ukucila 8,000, balipita muli ili isukulu ilyo twita ati Isukulu lya Gileadi.