Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Ifyebo pa maofeshi no kutandala

Tulemwita ukwisatandala pa maofeshi yesu no mo tupulintila. Moneni uko yabela ne nshita batandala.

Icishibisho ifi Kuli Ubulwele bwa Korona (COVID-19): Mu fyalo ifingi twalileka ukusuminisha abantu ukwisa mu kutandala pa maofeshi ya Nte sha kwa Yehova. Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi kuti mwatumina kwi ofeshi lya Nte sha kwa Yehova mulefwaya ukuyatandalila.

Zambia

Farm 23 A Makeni Road

Opposite Makeni Police Station

10101 LUSAKA

ZAMBIA

+260 21-1-272-062

Ilyo Mwingatandala

Pa Monday ukufika pa Friday

8:00 hrs ukufika 11:00 hrs na pa 13:00 hrs ukufika 16:00 hrs

Mukapoosa iawala limo na mamineti 50

Imilimo Babomba

Balapilibula impapulo ishilanda pa fya mu Baibolo mu ndimi 14. Ukutuma impapulo ku filonganino fya Nte sha kwa Yehova ifyacila pali 2,400 mu Zambia e lyo balashituma na ku Burundi na ku Tanzania.

Kopololeni broshuwa ilanda pa kutandala ku Bethel.