Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Amasuko ku Mepusho ya mu Baibolo

Amasuko ku Mepusho ya mu Baibolo

Bushe ubupiina kuti bwapwa?

Finshi lesa akacita pa kuti ubupiina bukapwe muno calo?—Mateo 6:9, 10.

Ubupiina bulalenga abantu abengi cila mwaka balefwa ku bulwele bwa nsala e lyo na malwele yambi. Nangu ca kuti mu fyalo fimo abantu bakankaala, abantu abengi bapiina sana. Baibolo ilanda ukuti pa calo pa kulaba abapiina.—Belengeni Yohane 12:8.

Pa kuti ubupiina bukapwe, kufwile kwaba ubuteko ubulingile ukwakanya bwino ifyuma ku bantu bonse mwi sonde. Ubo ubuteko bulingile no kufumyapo inkondo pantu e ilenga sana kuleba ubupiina. Lesa alilaya ukuti akaleta ubuteko ubukafumyapo fyonse ifi twalandapo.—Belengeni Daniele 2:44.

Nani engapwisha ubupiina?

Lesa alisala Umwana wakwe Yesu, ukuti akateke abantu bonse. (Amalumbo 2:4-8) Yesu akalubula abapiina bonse kabili akafumyapo na bantu bonse abatitikisha abantu bambi e lyo na bankalwe.—Belengeni Amalumbo 72:8, 12-14.

Apo ni “Cilolo wa Mutende,” Yesu akalenga pano calo pakabe umutende no mutelelwe. Lyena abantu bonse pano calo bakalaikala mu mayanda yabo, bakalabomba imilimo iikalabaletela insansa kabili bakakwata ifya kulya ifingi.—Belengeni Esaya 9:6, 7; 65:21-23.

 

Finshi lesa akacita pa kuti ubupiina bukapwe muno calo?—Mateo 6:9, 10.