“Takuli uwingesa kuli ine kano Tata uwantumine, amukula.”—YOHANE 6:44.

UMULANDU BAMO BATWISHIKILA: Abengi abasumina muli Lesa bamona kwati te kuti babe ifibusa fyakwe. Ba Christina abekala ku Ireland, abaya ku calici lyonse, batile: “Nalemumona fye ukuti ni Lesa uwabumbile ifintu fyonse. Lelo nshamwishibe. Nshatalile tontonkanyapo ukutila kuti naba cibusa wakwe.”

IFYO ICEBO CA KWA LESA CISAMBILISHA: Nga twapelelwa, Yehova tatulekelesha nakalya. Yesu alondolwele ifyo Lesa atusakamana muli ici cilangililo, atile: “Umuntu nga akwete impaanga 100 kabili paluba imo, bushe takashe 99 mu mpili no kuya alefwaya imo iilubile?” Finshi tusambililako? Yesu asosele ukuti: “Ifyo fine na Tata uwaba mu muulu tafwaya ukuti umo pali aba abanono alobe.”—Mateo 18:12-14.

Onse “pali aba abanono” alicindama kuli Lesa. Bushe Lesa afwaya shani “imo iilubile”? Ilembo lya kubalilapo muli cino cipande lileti, Yehova alakulila abantu kuli ena.

Bushe ni bani abaya ku bantu pa mayanda na pa cintubwingi ku kubashimikilako ilyashi lya mu Baibolo?

Natulande pa fyo Lesa aitampileko fye umwine ukukula abantu abali abafumacumi. Kale sana, Lesa atumine Filipi Umwina Kristu ukuyakumanya cilolo umwina Etiopia uwali mwi celeta no kumulondolwela ukusesema kwaba mu Baibolo uko alebelenga. (Imilimo 8:26-39) Ilyo papitile inshita, Lesa aebele Petro ukuya ku ng’anda ya mukalamba wa bashilika umwina Roma Korneli, uwalepepa kabili uwalefwaisha sana ukulapepa Lesa. (Imilimo 10:1-48) Na kabili Lesa aebele umutumwa Paulo na banankwe ukuya ku mumana uwali ku nse ya mu musumba wa Filipi. Kulya e ko bakumenye “kapepa wa kwa Lesa” Lidia, kabili “Yehova aiswile nga nshi umutima wakwe ku kubika amano” ku fyalelanda Paulo.—Imilimo 16:9-15.

Muli ifi fyonse filangililo twalandapo, Yehova alengele bonse abalemufwaya ukusambilila pali ena no kumwishiba. Bushe ni bani abaya ku bantu pa mayanda na pa cintubwingi ku kubashimikilako ilyashi lya mu Baibolo? Abengi kuti ba-asuka ukuti, “Ni Nte sha kwa Yehova.” Yipusheni amuti, ‘Bushe ni Lesa e wabatuma ukuti bese kuli ine?’ Tulemukoselesha ukupepa kuli Lesa pa kuti akamwafwe ukumumfwila ilyo akamukulila kuli ena. *

^ para. 8 Nga mulefwaya ukwishibilapo na fimbi, tambeni vidio itila Ico Mulingile Ukusambilila Baibolo pa webu site ya jw.org.