Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE CIKALAMBA | BUSHE MUFWILE UKULAPEPA?

Mulandu Nshi Abantu Bapepela?

Mulandu Nshi Abantu Bapepela?

Bushe mulapepa? Abantu abengi kumo na bamukaana Lesa bamo balapepa. Cinshi bapepela? Ilyo baipwishe abantu mu France, basangile ukuti, ico abena France abengi limo bapepela no kwetetula, ni co ipepo “lilalenga baumfwako bwino.” Nga filya fine caba ku bena Europe abengi, ico abena France bapepela te kufwaya ukupalama kuli Lesa, lelo ni co nga bapepa “balomfwako bwino.” E lyo bamo nabo bapepa fye kuli Lesa nga pali ifyo balefwaya, kabili benekela ukuti Lesa alabapeela ifyo balefwaya ilyo line fye.—Esaya 26:16.

Inga imwe? Bushe na imwe mumona ukuti ukupepa kuli Lesa kumwafwa fye ukutontonkanya bwino? Nga mwalitetekela Lesa, bushe mulamona ifyo ipepo limwafwa? Nangu bushe mumona kwati Lesa taasuka amapepo yenu? Baibolo kuti yamwafwa ukwishiba ukuti amapepo tayalenga fye muleumfwa bwino, lelo yalalenga no kuti mulepalama kuli Lesa.