Finshi tufwile ukwishiba pali Lesa?

Lesa mupashi, e co tatumumwena. E wabumbile umuulu, icalo e lyo na fyonse ifya mweo. Takwaba uwapangile Lesa, e mulandu takwatila intendekelo. (Amalumbo 90:2) Lesa afwaya abantu ukumwishiba bwino bwino.—Belengeni Imilimo 17:24-27.

Lesa alikwata ishina kabili kuti twaishiba ne shina lyakwe. Kuti twaishiba imibele yakwe nga twatontonkanya pa fintu apanga. (Abena Roma 1:20) Nga tulefwaya ukwishiba bwino ifyo Lesa aba, tufwile ukulasambilila Icebo cakwe, Baibolo.—Belengeni Amalumbo 103:7-10.

Bushe Lesa amona shani ulufyengo?

Kabumba wesu Yehova, alipata ulufyengo. (Amalango 25:16) Kabili apangile abantu mu cipasho cakwe. E mulandu wine fwe bengi twapatila ulufyengo. Lesa te ulenga ulufyengo tumona muno calo. Lesa alileka abantu ukuisalila ifyo balefwaya. Lelo ku ca bulanda, abengi ‘balalenga Yehova ukuba no bulanda,’ pantu bacita ifyabipa kabili balafyenga abanabo.—Belengeni Ukutendeka 6:5, 6; Amalango 32:4, 5.

Yehova wa mulinganya kabili takaleke ulufyengo ukutwalilila. (Amalumbo 37:28, 29) Baibolo ilanda ukuti Lesa akafumyapo ulufyengo lonse nomba line.—Belengeni 2 Petro 3:7-9, 13.

Baibolo ilanda ukuti Lesa akafumyapo ulufyengo lonse nomba line