Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Mulafwaisha Ukuti Abantu Balemutasha pa Milimo Mubomba?

Bushe Mulafwaisha Ukuti Abantu Balemutasha pa Milimo Mubomba?

BESALELE na Oholiabu balishibe umulimo wa kukuula. Ilyo baali mu busha mu Egupti balebomba sana umulimo wa kutama amatafwali. Lelo Yehova alilubwile abena Israele muli ubu busha. Lyena pa numa, alengele Besalele na Oholiabu ukuba bakalapashi mu fya kupangapanga kabili abapeele umulimo wa kukuula icikuulwa ca mushilo. (Ukufu. 31:1-11) Kwena bantu fye abanono abamweko ifyo ifintu bapangile fyalemoneka bwino nga nshi. Bushe balifuupwilwe pa mulandu wa kuti te bengi abamwene ifyo bapangile? Bushe balefwaisha ukuti abantu babatashe pa mulimo babombele? Bushe mulafwaisha ukuti abantu balemona imilimo iyo mubomba kabili balemutasha?

IMILIMO IISUMA NGA NSHI IYO ABANTU FYE ABANONO BAMWENE

Ifipe fimo ifyali mu cikuulwa ca mushilo fyali ifisuma nga nshi. Ku ca kumwenako, bakerubi aba golde abali pa nkupiko ya cipao ca cipangano. Umutumwa Paulo alandile ukuti, aba bakerubi bali “ba bukata.” (Heb. 9:5) Kanshi aba bakerubi abo bapangile na golde bafwile balemoneka bwino sana!—Ukufu. 37:7-9.

Pali lelo nga ca kuti ifipe Besalele na Oholiabu bapangile balifisangile kuti bafitwala mu fikuulwa ifisuma umo basungila ifya kale, umo abantu abengi bengalafitamba no kutasha abafipangile. Lelo ilyo bapangile ifi fipe, bantu fye abanono abamwene no kutasha pa fyo fyalemoneka bwino. Bakerubi bababikile mu Muputule wa Mushilo; E ico uwalebamona fye ni shimapepo mukalamba nga aingilamo umuku umo mu mwaka, pa Bushiku bwa Cifuta Mulandu. (Heb. 9:6, 7) Kanshi bantu fye abanono abamwenepo aba bakerubi.

MULEBA NE NSANSA NANGU CA KUTI BANTU FYE ABANONO ABAMUTASHA

Bushe nga mwaumfwile shani nga ca kuti ni mwe mwali Besalele nelyo Oholiabu, pa numa ya kubombesha ukupanga ifintu ifyamoneke bwino sana, e lyo abantu fye abanono e bafimona? Pali nomba abantu balomfwa bwino nga ca kuti abanabo babatasha no kubalumbanya pa fisuma ifyo bacita. Bamona kwati nga babatasha no kubalumbanya cishibilo ca kuti ifyo bacitile naficindama. Lelo ababomfi ba kwa Yehova bena te fyo baba. Nga filya Besalele na Oholiabu baali, tulaba ne nsansa nangu ca kuti abantu tabatutashishe pa milimo iyo tubomba, pantu twalishiba ukuti Yehova alasekelela nga tulecita ukufwaya kwakwe.

Ilyo Yesu aali pano calo, bashimapepo abengi balepepa amapepo ya kuti abantu babatashe. Lelo Yesu asambilishe abantu ukuti balepepa ukufuma pa nshi  ya mutima, te kulapepa fye pa kuti abantu babatashe. Cinshi cingacitika nga ca kuti abantu balepepa ifi? Yesu atile: “[Shinwe] uumona umwafisama akakulambula.” (Mat. 6:5, 6) Kanshi nga tulepepa tatufwile ukulatontonkanya pa fyo abantu balalanda pe pepo lyesu, lelo tufwile ukulatontonkanya pa fyo Yehova alamona ipepo lyesu. Ifyo Yehova amona amapepo yesu e fyacindama, kabili ifyo amona ne milimo tubomba mu cilonganino cakwe e fyacindama. Kanshi tatufwile ukulamona ukuti imilimo tubomba yalicindama nga abantu baletutasha, lelo imilimo tubomba ifwile ukulenga Yehova “uumona umwafisama” ukusekelela.

Ilyo bapwishishe ukukuula icikuulwa ca mushilo, ikumbi “lyakupile icikuulwa ca mushilo, no bukata bwa kwa Yehova bwaiswile mu cikuulwa ca mushilo.” (Ukufu. 40:34) Ala ici cali cishibililo ca kuti Yehova alitemenwe umulimo abantu babombele! Bushe Besalele na Oholiabu baumfwile shani ilyo ikumbi lyakupile icikuulwa ca mushilo? Nangu ca kuti amashina yabo tayalembelwe pa fyo bapangile, bafwile baali ne nsansa sana ilyo baishibe ukuti Lesa alipaalile imilimo babombele. (Amapi. 10:22) Ilyo papitile imyaka iingi, bafwile balitemenwe sana ukumona abantu balebomfya ifyo bapangile mu mulimo wa kwa Yehova. Kanshi ilyo Yehova akabuusha Besalele na Oholiabu mu calo cipya, bakatemwa nga nshi ukwishiba ukuti pa myaka nalimo 500 abantu balepepela Yehova pa cikuulwa ca mushilo ico bakuulile!

Nangu ca kuti abantu tabamona imilimo iyo mubomba mu kuiceefya kabili mu kuitemenwa, Yehova ena alamona!

Muno nshiku ababomba imilimo yalekanalekana mu cilonganino ca kwa Yehova tatwabeshiba. Ku ca kumwenako, tatwaishiba abapanga amavidio ya tukadoli, abapanga ifya kupangapanga, abemba inyimbo sha Bufumu, abakopa ifikope, abapilibula e lyo na balemba impapulo. Kanshi takwaba umuntu nangu umo uumona ifyo aba bonse babomba iyi milimo. E fyo caba na kubabomba imilimo yalekanalekana mu filonganino ukucila pali 110,000, ifya Nte sha kwa Yehova mu calo conse. Tatumonako uko umubomfi wa ndalama pa cilonganino abomba umulimo wakwe cila mweshi. Tatumonako uko kalemba alemba lipoti ya mwi bala iya cilonganino. Limo tatumonako uko bamunyinefwe bawamya ifyonaika pa Ng’anda ya Bufumu.

Ilyo Besalele na Oholiabu bafwile, takwali ifikombe nelyo ifilambu ifyalelangilila ukuti balishibe bwino kupanga ifintu no kukuula. Lelo balipokelele icintu cacindama nga nshi, Yehova alibatemenwe icine cine pa milimo babombele. Ukwabula no kutwishika Yehova alimwene imilimo babombele. Kanshi tufwile ukuba abaiceefya no kulaitemenwa ukubomba imilimo ya kwa Lesa nga filya Besalele na Oholiabu baali.