NGA mwalinganya umuolife ku mukedari uukalamba sana uwa ku Lebanone, umuolife kuti wamoneka uunono sana. Lelo umuolife walikosa ica kuti te kuti ume ilyo kuli icilala. Imiolife imo yalikala nalimo imyaka 1,000. Umuolife walikwata imishila iingi iyilenga ukuti icishiki cipuuke nga bautema. Imishila nga tailauma, icishiki ca muolife cilapuuka.

Yobo taletwishika ukuti nga afwa, akabuuka. (Yobo 14:13-15) Alandile pa cimuti, nalimo ica muolife ukulangilila ifyo acetekele ukuti nga afwa Lesa akamubuusha. Yobo alandile ukuti: “Icimuti cilaba ne subilo. Nga bacitema, cikapuuka na kabili.” Nangu icilala catantalila, imfula nga yaloka, umuolife ulatendeka ukupuuka no kukwata “imisambo nge cimuti iciteku.”—Yobo 14:7-9.

Filya fine umulimi afwaisha ukumona uko umuolife uwo atemwa watendeka ukupuuka, Yehova Lesa na o alafwaisha ukubuusha ababomfi bakwe abafwa na bantu bambi abengi. (Mat. 22:31, 32; Yoh. 5:28, 29; Imil. 24:15) Ala tukaba ne nsansa ilyo tukalasengela abakabuuka ku bafwa no kumona ifyo bakaba ne nsansa ilyo bakalabombela Lesa na kabili!