Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ILYASHI LYA KALE

“Inshita Iyacindama Sana”

“Inshita Iyacindama Sana”

MU 1870, ibumba ilya bantu abanono mu Pittsburgh (Allegheny), ku Pennsylvania, mu U.S.A., batendeke ukufwailisha mu Malembo. Ba Charles Taze Russell e baletungulula ili bumba. Ili ibumba lyalifwailishe mu Malembo ayalelanda pa cilubula ca kwa Kristu kabili tapakokwele, balisangile ukuti icilubula calicindama sana mu kufikilisha ubufwayo bwa kwa Yehova. Balitemenwe icine cine ilyo baishibe ukuti icilubula kuti calenga umuntu ukupusuka, nangu ca kuti tasambilila pali Yesu! Ici calengele ukuti batendeke ukulaibukisha imfwa ya kwa Yesu cila mwaka.—1 Kor. 11:23-26.

Munyinefwe Russell asabankenye magazini ya Zion’s Watch Tower iyalelanda sana pa cilubula ukuti e nshila iyacindama iyo Lesa alangilamo ukuti alitutemwa. Iyi magazini yalandile pa nshita ya Cibukisho ca mfwa ya kwa Kristu ukuti ni “nshita iyacindama sana” kabili yakoseleshe abantu ukuti baleibukisha imfwa ya kwa Yesu mu Pittsburgh nelyo mu mayanda. “Nangu ca kuti abantu bali fye babili nelyo batatu,” abatetekela mu cilubula ca kwa Yesu, nangu fye ni umo, kuti basefya “umulaalilo wa kwa Shikulu.”

Cila mwaka, abantu abengi baleya ku Pittsburgh ku kwibukisha imfwa ya kwa Yesu. Pa kapepala ka kwitilapo abantu ku Cibukisho balelembapo ati “Twamupokelela ne mitima yesu yonse.” Abasambi ba Baibolo aba ku Pittsburgh balepokelela bamunyinabo abalefuma ku fifulo fimbi mu mayanda yabo kabili balebapeela ne fya kulya. Mu 1886, kwali ukulongana kukalamba ukwa nshiku ishingi mu nshita ya Cibukisho. Magazini ya Zion’s Watch Tower yatile, “Iseni, imwe bonse mwe batemwa Shikulu, bamunyina ba kwa Yesu, na imwe bonse mwe batemwa icine.”

Charti iyo balekonka pa kupishamo ifimpashanya pa Cibukisho mu cikuulwa balelonganina ico baleita ukuti London Tabernacle

Pa myaka iingi, ukulongana kukalamba mu nshita ya Cibukisho ukwa Basambi ba Baibolo na basumine mu cilubula kwalebela mu Pittsburgh. Ilyo Abasambi ba Baibolo balefulilako, abantu abalesangwa ku cibukisho balefulilako kabili batendeke no kulonganina na mu ncende shimbi ishingi. Ba Ray Bopp abali mu cilonganino ca ku Chicago balandile ukuti, ukutula mu 1910 ukushinta mu 1920, tabalepwisha bwangu ukupishamo ifimpashanya pantu abantu abalesangwa ku cibukisho balefula sana kabili abantu mupepi na bonse balelyako ifimpashanya.

Bushe fimpashanya nshi balebomfya pa cibukisho? Nangu ca kuti balishibe ukuti Yesu abomfeshe umwangashi pa Mulaalilo wa kwa Shikulu, pali iyi nshita, magazini ya Zion’s Watch Tower yalandile ukuti bakulabomfya amenshi ayo bakama ku mwangashi nelyo mu fimamantwa fya myangashi iyo baipika pa kuti abanaka tabanwene no kukolwa. Lelo, kwaleba no mwangashi uwakantuka uo bamo baishibe ukuti e o balingile ukulabomfya. Pa numa, Abasambi ba Baibolo baishileishiba ukuti, umwangashi wakashika uushasundulwa e wimininako umulopa wa kwa Yesu.

Akalipepala na pensulo ifyo balebomfya pa kulemba impendwa ya balesangwa ku Cibukisho mu cifungo mu Nicaragua

 Ukulaibukisha imfwa ya kwa Yesu kwalelenga baletontonkanya sana pa cilubula. Mu filonganino fimo, bamunyinefwe baleloosha ica kuti icibukisho nga capwa, takwaleba nangu umo uwalelanda icili conse. Icitabo citila Jehovah ica mu 1934 calandile ukuti, tatufwile ukuba no bulanda ilyo tuleibukisha imfwa ya kwa Yesu, lelo tufwile ukuba ne nsansa pantu Yesu, ni Mfumu ukutula mu 1914.

Mu 1957 bamunyinefwe mu cifungo ca mu Mordvinia ku Russia balilongene ku Cibukisho ca mfwa ya kwa Yesu

Mu mwaka wa 1935, ilyo Abasambi ba Baibolo baishileishiba “ibumba likalamba” ilyalandwapo pa Ukusokolola 7:9, balyalwile ifyo baleibukisha imfwa ya kwa Yesu. Ukutula fye na kale, ababomfi ba kwa Yehova balemona ibumba likalamba ukuti Bena Kristu abashali abacincila mu kushimikila imbila nsuma. Lelo mu mwaka wa 1935, Abasambi ba Baibolo baishileishiba ukuti ibumba likalamba, babomfi ba cishinka aba kwa Yehova abakwata isubilo lya kwikala mu paradaise pe sonde. Ilyo munyinefwe Russell Poggensee aumfwile ukuti kwaliba ibumba likalamba, alitontonkenyepo sana, kabili atile: “Ca cine umupashi wa mushilo uwa kwa Yehova tawanjeba ukuti nalikwata isubilo lya kuya ku muulu.” Munyinefwe Poggensee na bamunyina bambi abengi aba cishinka, balilekele ukulyako ifimpashanya lelo balitwalilile ukulasangwa ku Cibukisho.

Muli iyi “Inshita Iyacindama Sana,” kwaleba amakampeni yaibela ayaleyafwa abantu ukulatasha pa cilubula ico Lesa atupeela. Mu 1932, Bulletin (Ubutumikishi Bwesu Ubwa Bufumu) yakoseleshe Abena Kristu ukuti tabalingile ukulasangwa fye ku cibukisho no kulyako ifimpashanya lelo balingile no kulabila imbila nsuma. Mu 1934, balibilishe muli Bulletin ukuti ababomfi 1,000 abakwafwilisha balefwaikwa mu nshita ya Cibukisho. Muli Informant baebele na basubwa ukuti: “Abasubwa kuti baba fye ne nsansa nga kuti baleshimikilako imbila nsuma.” Nabakwata isubilo lya kwikala pe sonde nabo kuti baba ne nsansa nga baleshimikilako imbila nsuma. *

Ilyo ba Harold King bali mu cifungo balilembele ifyebo ne nyimbo ishalelanda pa Cibukisho

Kuli bakapepa ba kwa Yehova bonse, ubushiku bwa Cibukisho e bushiku ubwacindama sana. Balebukisha imfwa ya kwa Yesu nangu ca kuti ifintu fyafye shani. Mu 1930, ba Pearl English na bankashi yabo ba Ora, balyendele amakilomita 80 pa kuti basangwe ku cibukisho. Ba Harold King, bamishonari balilembele imishikakulo ne nyimbo pa Cibukisho kabili balipangile ifimpashanya ukubomfya umupunga na menshi ya mu myangashi ilyo bali mu cifungo. Bamunyinefwe ku Bulaya, ku Central America na ku Africa, balebukisha imfwa ya kwa Yesu nangu ca kuti balibakaanya nangu mu fyalo bekala mwaliba inkondo. Te mulandu ne cifulo uko twingaba nangu ifyo ifintu fingaba, tulalongana pamo na bamunyinefwe ku kucindika Yehova Lesa na Yesu Kristu pa nshita ya Cibukisho.

^ par. 10 Batendeke ukwita Bulletin ati Informant, iyo nomba twita ukuti Ubutumikishi Bwesu Ubwa Bufumu.