Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Tufwile Ukuba aba Mushilo muli Fyonse Ifyo Tucita

Tufwile Ukuba aba Mushilo muli Fyonse Ifyo Tucita

“Mube aba mushilo mu myendele yenu yonse.”—1 PET. 1:15.

1, 2. (a) Bushe Lesa enekela abantu bakwe ukulacita finshi? (b) Mepusho nshi ayo twalasambililapo muli cino cipande?

YEHOVA aebele umutumwa Petro ukulanda pa fyo bumushilo ubwalandwapo sana mwi buuku lya Ubwina Lebi bwayampana ne fyo cacindama kuli ifwe fwe Bena Kristu ukuba aba mushilo mu fyo tucita. (Belengeni 1 Petro 1:14-16.) “Uwa Mushilo,” Yehova, enekela abasubwa ne “mpaanga shimbi” ukulaesha na maka ukuba aba mushilo muli fyonse ifyo bacita, te muli fimo fimo fye.—Yoh. 10:16.

2 Ukubeebeeta na kabili ifyacindama ifyo ibuuku lya Ubwina Lebi lyalandapo kukatwafwa sana, kabili nga tulekonka ifyo lyalanda tukalalanga ukuti tuli ba mushilo mu myendele yesu yonse. Nomba natulande pa fipusho pamo nga: Bushe tufwile ukulamona shani ukukanacita ifyo amafunde na mashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula yalanda? Cinshi ico ibuuku lya Ubwina Lebi litusambilisha pa kutungilila bumulopwe bwa kwa Yehova? Finshi twingasambilila ku malambo ayo abena Israele baletuula?

MULECENJELA KU FINGALENGA MWASUULA AMAFUNDE YA KWA LESA NE FISHINTE FYAKWE

3, 4. (a) Mulandu nshi Abena Kristu bashilingile ukusuula amafunde na mashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula? (b) Mulandu nshi uo tushilingile ukulandula nelyo ukulaenda ne cikonko ku mukoshi?

3 Nga ca kuti tulefwaya Yehova ukulasekelela, tufwile ukutwalilila ukulaumfwila amafunde na mashiwi ya kwa Lesa  ayatutungulula. Tatufwile ukucita ifingalenga twasuula amafunde ica kuti twafilwa no kuba aba mushilo. Nangu ca kuti tatukonka Amafunde ya kwa Mose, ifyo yalanda filatwafwa ukwishiba ifyo Lesa asuminisha ne fyo akaanya. Ku ca kumwenako, abena Israele babebele ukuti: “Wilalandula kabili wilapata abana ba bantu bobe; lelo uletemwa umunobe nge fyo waitemwa we mwine. Nine Yehova.”—Lebi 19:18.

4 Yehova tafwaya ukuti tulelandula, kabili tafwaya ukuti tule-enda ne cikonko ku mukoshi. (Rom. 12:19) Nga twasuula amafunde ya kwa Lesa na mashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula, Satana Kaseebanya akasekelela, kabili kuti twaseebanya Yehova. Nga ca kuti bamo ku mufulo fye batukalifya, tatufwile ukuba ifipe ifya kusungilamo cikonko. Lesa alitupeela ishuko lyakuba “ifipe fye bumba” umwaba icuma ca mulimo. (2 Kor. 4:1, 7) Apo tuli fipe fye bumba, tatufwile ukulaba ne cikonko ku mukoshi!

5. Cinshi twingasambilila kuli Aarone na kumfwa ya bana bakwe?

5 Ilyashi lya bulanda ilyacitike mu lupwa lwa kwa Aarone lyalembwa pa Ubwina Lebi 10:1-11. Aba mu lupwa bafwile baali no bulanda nga nshi ilyo umulilo waponene ku muulu no kwipaya abana ba kwa Aarone, Nadabu na Abihu ilyo baali pa cikuulwa ca mushilo. Ala ici cacitike cali bwesho kuli Aarone no lupwa lwakwe pantu babebele ukuti beloosha balya balupwa wabo abafwile! Bushe na imwe mulalanga ukuti muli ba mushilo pa kukanayampana na balupwa wenu nelyo bambi abatamfwiwa mu cilonganino?—Belengeni 1 Abena Korinti 5:11.

6, 7. (a) Nga batulalika ukusangwa ku bwinga ubukabela mu calici, finshi tufwile ukutontonkanyapo sana? (Moneni futunoti) (b) Kuti twalanshanya shani bwino na balupwa abashili ba Nte pa bwinga batulalikeko ubukabeela mu calici?

6 Nalimo ubwesho ubwabipisha ngo bwacitikile Aarone no lupwa lwakwe te kuti butucitikile. Bushe kuti mwacita shani nga ca kuti balimulalike ukusangwa ku bwinga bwa kwa lupwa wenu uushili Nte ubuli no kubeela mu calici? Kabili kuti mwacita shani nga balimwebele ukubombako imilimo imo pali ubu bwinga? Takwaba ifunde mu Baibolo ilitulesha ukusangwa ku bwinga bwa musango yu, lelo bushe kwalibako amashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula ayengatwafwa ukupingulapo ifya kucita? *

7 Nga twapingulapo ifingalanga ukuti tuli ba mushilo kuli Yehova no kukanasangwa ku bwinga tulandilepo, kuti kwapapusha balupwa wesu abashili ba Nte. (1 Pet. 4:3, 4) Kwena, tatufwile ukubakalifya, kuti caba bwino nga twalanda nabo cikuuku cikuuku lelo ukwabula ukupita mu mbali. Kuti cawama ukubebela limo ilyo ubwinga tabulacitika. Kuti twabatasha no kubeba ukuti natutemwa ukuti na mutulalikako. Lyena kuti mwatila, kwena tatwakasangweko ku bwinga pa mulandu wa kuti bukaba bwa mapepo, tatulefwaya ukwisa mumfwisha insoni ku bantu. Ukucita ifi kuti kwatwafwa ukukanasuula ifyo twasuminamo ne fyo tusambilila.

TWALILILENI UKULANGA UKUTI YEHOVA E WALINGA UKUTEKA

8. Bushe ibuuku lya Ubwina Lebi lilanga shani ukuti Yehova e walinga ukuteka?

8 Ibuuku lya Ubwina Lebi lilanda pa nsambu sha kwa Yehova isha kuteka. Amafunde ayafuma kuli Yehova yalasangwa imiku ukucila 30 mwi buuku lya Ubwina Lebi. Mose alishibe ukuti Yehova e walinga ukuteka kabili alicitile fyonse ifyo Yehova amwebele ukucita. (Lebi 8:4, 5) Kanshi, na ifwe tufwile lyonse ukulacita ifyo Kateka wesu, Yehova afwaya ukuti tulecita. Icilonganino ca kwa Lesa cilatwafwa ukulacita ifyo Lesa afwaya ukuti tulecita. Lelo ilyo tuli fweka nalimo kuti kwaba ifingesha icitetekelo cesu, nga filya cali ilyo Yesu ali eka mu matololo. (Luka 4:1-13) Nga tulelanga ukuti Lesa e walinga ukuteka kabili twamucetekela, takwakabe nangu umo uukatulenga  ukuba no mwenso ica kuti tukafilwe no kukonka amafunde ya kwa Lesa.—Amapi. 29:25.

9. Mulandu nshi abantu ba kwa Lesa babapatila mu nko shonse?

9 Fwe basambi ba kwa Kristu kabili Inte sha kwa Yehova, abantu aba mu nko shonse balatucusha. Tulenekela ifya musango yu ukucitika pantu Yesu aebele abasambi bakwe ukuti: “Abantu bakamucusha kabili bakamwipaya, kabili abantu ba mu nko shonse bakamupata pa mulandu we shina lyandi.” (Mat. 24:9) Nangu ca kuti balitupata, tulatwalilila ukushimikila imbila nsuma ya Bufumu no kulanga ukuti tuli ba mushilo kuli Yehova. Lelo mulandu nshi abantu batupatila nangu ca kuti tuli ba cishinka, aba mutende, kabili tulakonka amafunde ya mu calo umo twikala? (Rom. 13:1-7) Mulandu wa kuti tulanga ukuti Yehova e Shikulu Mulopwe! E o tubombela “eka fye” umulimo wa mushilo kabili tatwakafilwe ukukonka amafunde yakwe ayalungama na mashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula.—Mat. 4:10.

10. Cinshi cacitike ilyo munyinefwe umo asumine ukwingila ubushilika?

10 Kabili tatwaba aba “muli ici calo.” Kanshi tatulwako inkondo no kuibimba mu fikansa fya calo. (Belengeni Yohane 15:18-21; Esaya 2:4.) Bamo abali ba Nte abaipeela kuli Lesa bali-ibimba mu fya calo. Abengi pali aba balilapila kabili baliba ifibusa na kabili na Shifwe wa luse uwa ku muulu. (Amalu. 51:17) Bambi tabalapila. Ku ca kumwenako, ilyo kwali Inkondo ya Calo iya Bubili, bacilolo ba buteko balonganike bamunyinefwe 160 abo babikile mu fifungo fyonse ifya mu Hungary. Aba bamunyinefwe bonse abashali tabalafika imyaka 45 babalonganike mwi tauni limo. Balibapatikishe ukwingila ubushilika. Bamunyinefwe abali aba cishinka balitwalilile abashipa kabili balikeene, lelo bamo 9 balisumine ukwingila ubushilika kabili balifwele ifya kufwala fya bushilika. Ilyo papitile imyaka ibili, umo pa basumine ukuba abashilika aishileba pe bumba lya bashilika abo baebele kwipaya ba Nte aba cishinka. Pali balya ba Nte aba cishinka, pali na ndume nankwe! Ifintu fyalyalwike kabili aba ba Nte tababepeye.

MULEBOMBELA YEHOVA NA MAKA YENU YONSE

11, 12. Finshi Abena Kristu bengasambilila kuli filya Yehova aebele abena Israele ukuti e fyo balepeela amalambo?

11 Ukulingana na Mafunde ya kwa Mose, Abena Israele balingile ukupeela amalambo ya mukulungatika. (Lebi. 9:1-4, 15-21) Aya malambo yali no kuba ayabula akalema pantu yaleimininako ilambo lyapwililika ilya kwa Yesu. Na kabili pa kupeela umutuulo, nelyo ilambo, kwaleba ifyo balekonka. Ku ca kumwanako, moneni ifyalefwaikwa kuli namayo nga akwata umwana. Ibuuku lya Ubwina Lebi 12:6 litila: “Kabili ilyo inshiku sha kukanasanguluka kwakwe pa mulandu wa kufyala umwana mwaume nangu umwana mwanakashi shikapwa, e lyo akalete umwana wa mpaanga uwa mwaka umo ku kuba umutuulo wakwe uwa koca, na kana ka nkunda napamo icipele ku kuba umutuulo wa pa lubembu kuli shimapepo ku mwinshi wa cikuulwa ca kukumaninako.” Lesa alilandile mu kulungatika ifyo alefwaya, lelo Amafunde yakwe yalanga ukuti alalangulukilako tapampamina fye pali cimo. Nga ca kuti namayo takwete impaanga, balemusuminisha ukutuula ifipele fibili nelyo utwana twa nkunda tubili. (Lebi 12:8) Nangu ca kuti uwalepeela aali umupiina, Lesa aletemwa ilambo lyakwe kabili alemutasha nga filya fine aletasha abalepeela amalambo ayaleba no mutengo sana. Cinshi twingasambililako kuli ifi?

12 Umutumwa Paulo aebele Abena Kristu banankwe ukutuula kuli Lesa “ilambo lya kulumbanya.” (Heb. 13:15) Imilomo yesu ifwile ukulalumbula apabuuta ishina lya kwa Yehova ilya mushilo. Bamunyinefwe abashilanda no kumfwa babomfya ululimi lwa bacibulu ku kulumbanya Lesa. Bamunyinefwe abekala  fye pa ng’anda pa mulandu wa kukula nelyo ukulwalilila balalumbanya Lesa ilyo bashimikila ku abantu abo balembela amakalata, abo balanda nabo pa foni kabili balashimikila na ku babomfi babo e lyo na ku bantu ababatandalila. Tufwile ukulalumbanya Yehova, ukulenga ishina lyakwe ukwishibikwa no kushimikika imbila nsuma, ukulingana na papelele amaka yesu. Kanshi tufwile ukubombela Yehova na maka yesu yonse.—Rom. 12:1; 2 Tim. 2:15.

13. Mulandu nshi tulingile ukutumina lipoti ya mulimo wa mwi bala?

13 Amalambo yesu ayakulumbanya ayo tupeela Lesa, ya kuitemenwa fye, pantu twalimutemwa. (Mat. 22:37, 38) Lelo balitweba ukutuma lipoti ya fyo tubomba mu mulimo wa kubila imbila nsuma. Tufwile ukulamona shani ukutuma lipoti? Lipoti iyo tutuma cila mweshi yalyampana sana na bukapepa bwesu. (2 Pet. 1:7) Kwena tatufwile fye ukubomba ama-awala ayengi mu mulimo wa kubila imbila nsuma pa kuti fye tutume ama-awala ayengi. E mulandu wine na bakasabankanya abo basungila pa mayanda apo basungila abalwele na bakote babebela ukulatuma amamineti fye 15. Yehova alabatasha pa nshita iyo babomba pantu ninshi e lambo ilisuma ilyo bapeela pa kulanga ukuti balimutemwa kabili balatasha pa kuba Inte shakwe. Nga filya abena Israele abalefilwa ukupeela amalambo aya mutengo balecita, na babomfi ba kwa Yehova abafilwa ukubombesha nabo kuti batuma lipoti. Kabili amalipoti yesu cila muntu balayasansha kuli lipoti ya mwi sonde lyonse, kabili iyi lipoti ilafwilisha icilonganino ca mwi sonde lyonse ukupekanya bwino umulimo wa kubila imbila nsuma. Bushe ukutweba ukuti tuletuma lipoti ninshi calola mu kuti Lesa atweba ukucita ifyo tushingaba na maka ya kucita?

ISAMBILILO LYA PA LWESU NA MALAMBO YA KULUMBANYA LESA

14. Londololeni umulandu tulingile ukutontonkanishisha pa fyo tuisambilisha.

14 Pa numa ya kusambilila ifishinka fimo ifyacindama ifyaba mwi buuku lya Ubwina Lebi, nalimo kuti mwatontonkanya ukuti ‘Nomba naumfwikisha umulandu ili ibuuku lyabela mu Cebo ca kwa Lesa Baibolo.’ (2 Tim. 3:16) Nalimo nomba mulefwaisha ukulanga ukuti muli ba mushilo, te pa mulandu wa kuti fye e fyo Yehova afwaya, lelo e fyo mufwile fye ukuba pa kuti mulecita ifilenga ukuti alesekelela. Nalimo ifyo mwasambilila muli ifi fipande fibili ifyaba mwi buuku lya Ubwina Lebi fyamulenga ukulafwaisha ukwishiba na fimbi ifingi ifyaba mu Cebo ca kwa Lesa. (Belengeni Amapinda 2:1-5.) Tontonkanyeni pa fyo muisambilisha Baibolo. Ukwabula no kutwishika, mulafwaisha ukuti Yehova alepokelela amalambo yenu aya kumulumbanya. Bushe mulaleka ifyo batambisha pa TV, ifyangalo fya pa vidio, ifyangalo fimbi nelyo ifyo mwatemwa ukucita ukulenga mufilwe ukulunduluka mu fya kwa Lesa? Ukutontonkanya pa fyo umutumwa Paulo alandile ifyalembwa mwi buuku lya AbaHebere kuti kwamwafwa ukulunduluka mu fya kwa Lesa.

15, 16. Mulandu nshi Paulo alandile ukwabula no kupita na mu mbali ilyo alembele Abena Kristu abaHebere?

15 Paulo tapitile na mu mbali ilyo alelembela Abena Kristu banankwe abaHebere.  (Belengeni AbaHebere 5:7, 11-14.) Umutumwa ilyo alebafunda tabapitile na mu mbali! Abebele ukuti “tamumfwa bwangu.” Mulandu nshi Paulo ashapitile mu mbali pa kubeba aya mashiwi? Alelanga ifyo Yehova atemenwe ne fyo alesakamana Abena Kristu abatwalilile ukwikalilila mu masambililo ya kubalilapo ayali ayayanguka. Ukwishiba amasambililo ayakalamba aya Bwina Kristu kwalicindama. Lelo tufwile ukulalya ifya “kulya ifyakosa” pa kuti tulelunduluka no kuba Abena Kristu bakosoka.

16 Mu nshita ya kuti batwalilile ukulasambilisha bambi, abaHebere balekabila aba kubasambilisha. Mulandu nshi? Pantu tabalefwaya ukulya “ifya kulya ifyakosa.” Yipusheni amuti: ‘Bushe nalitemwa ifya kulya ifyakosa, atemwa amasambililo ayakalamba? Bushe e fyo njisambilisha? Bushe ndafilwa ukupepa no kuisambilisha amasambililo ayakalamba? Nga ca kuti e fyo caba, bushe nalimo ubwafya nakwata bwa kukanaisambilisha bwino?’ Tatufwile ukulashimikila fye abantu lelo tufwile no kubasambilisha pa kuti babe abasambi ba kwa Yesu.—Mat. 28:19, 20.

17, 18. (a) Mulandu nshi tufwile ukulaliila ifya kulya fyakosa ifya ku mupashi lyonse? (b) Bushe tulingile ukunwa ubwalwa ilyo tushilaya ku kulongana?

17 Fwe bengi tulafilwa ukuisambilisha Baibolo. Kwena, Yehova talenga abantu bakwe ukuti baleyumfwa aba mulandu pa kuti fye baleisambilisha Baibolo. Lelo, tufwile ukutwalilila ukuisambilisha ifya kulya ifyakosa nampo nga twalibombela Lesa pa myaka iingi nelyo e lyo tutendeke fye. Calicindama ukulaisambilisha ifya kulya ifyakosa pa kuti twingatwalilila aba mushilo.

18 Pa kuba aba mushilo, tufwile ukulatontonkanya pa Malembo no kulacita ifyo Lesa aletweba. Tontonkanyeni pa bana ba kwa Aarone, Nadabu na Abihu abo baipeye pa kutuula umutuulo uo “bashasuminishiwe,” nalimo ninshi nabakolwa. (Lebi 10:1, 2) Moneni ifyo Lesa aebele Aarone. (Belengeni Ubwina Lebi 10:8-11.) Bushe ifyalandwapo muli lembo fitusambilisha ukuti tatufwile ukunwa ubwalwa ilyo tushilaya mu kulongana? Tontonkanyeni pali ifi fishinka: Ifwe tatukonka Amafunde ya kwa Mose. (Rom. 10:4) Mu fyalo fimo, bamunyinefwe balanwa ubwalwa mu kulinga pa nshita ya ca kulya ilyo bashilaya mu kulongana. Pa Ca Kucilila balibomfeshe amakapu yane aya mwangashi. Pa kusefya Umulaalilo, Yesu apeele abasambi bakwe umwangashi uwaleimininako umulopa wakwe. (Mat. 26:27) Baibolo yalilesha ukunwensha ubwalwa na bucakolwa. (1 Kor. 6:10; 1 Tim. 3:8) Kabili Abena Kristu abengi kuti kampingu yabo yabeba ukuti tabafwile ukunwa ubwalwa ilyo bashilatendeka ukubomba umulimo onse uwa kwa Lesa. Lelo ifyo bantu bacita fyalipusanapusana ukulingana ne calo bekalamo, nomba icacindama ku Bena Kristu ca kuti bafwile ‘ukulekanya ica mushilo ne ca fye’ pa kuti batwalilile ukuba aba mushilo no kulalenga Lesa ukusekelela.

19. (a) Cinshi tufwile ukulacita ilyo tuli pa mapepo ya lupwa na pe sambililo lya pa lwesu? (b) Cinshi mulefwaisha ukulacita pa kulanga ukuti muli ba mushilo?

19 Fingi ifyacindama ifyo mwingasambilila mu Cebo ca kwa Lesa. Mulebomfya impapulo isho mwakwata pa kuti mulenonkelamo sana pa mapepo ya lupwa nelyo pe sambililo lya pa lwenu. Muleishibilapo na fimbi pali Yehova na pa bufwayo bwakwe kabili mulepalama kuli Lesa. (Yako. 4:8) Mulepepa kuli Lesa nga filya uwaimbile amalumbo alandile ilyo atile: “Nshibuleni amenso, pa kuti mone Ifipesha amano ifya mu mafunde yenu.” (Amalu. 119:18) Mwilasuula amafunde na mashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula. Muleitemenwa ukumfwila ifunde lya “Uwa Mushilo,” Yehova, kabili muleba abacincila pa kubomba “umulimo wa mushilo uwa mbila nsuma iya kwa Lesa.” (1 Pet. 1:15; Rom. 15:16) Mulelanga ukuti muli ba mushilo muli shino nshiku sha mafya. Ifwe bonse natuleba aba mushilo mu myendele yesu pa kuti tulelanga ukuti Lesa wa mushilo, Yehova, e walinga ukuteka.

^ par. 6 Moneni “Amepusho Ukufuma ku Babelenga” mu Ulupungu lwa kwa Kalinda ulwa May 15, 2002.