Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Intendekelo

Intendekelo

Bushe Ifyo Baibolo Ilanda Filatwafwa muno Nshiku?

Apo pali ino nshita twalikwata ukwakusanga ifyebo ukwingi, bushe kuti twatila Baibolo te kuti itwafwe pa mulandu fye wa kuti kale yalembelwe? Baibolo itila:

“Amalembo yonse aya mushilo yafuma kuli Lesa kabili ya mulimo ku kusambilisha.—2 Timote 3:16.

Ino magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda, nailanda pali filya Baibolo ilanda ukutila kuti yatwafwa mu mikalile yesu yonse.