Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO March 2016

Muli ino magazini muli ifipande fya kusambililamo ukutendeka May 2 ukufika May 29, 2016.

Finshi Mwingacita pa Kuti Muleyafwa aba mu Cilonganino Mwaba?

Bushe kuti mulebomba nga bamishonari mu cilonganino mwaba?

Mwe Bacaice, Bushe Namuipekanya Ukubatishiwa?

Amepusho yatatu ayengamwafwa ukupingula.

Mwe Bacaice, Finshi Mufwile Ukucita pa Kuti Mukabatishiwe?

Inga ca kuti tawishibe nga naufikapo ukubatishiwa? Nelyo Inga ca kuti ulefwaya ukubatishiwa lelo abafyashi bobe batila ufwile ukulolelako?

Finshi Tufwile Ukucita pa Kuti Tutwalilile Ukwikatana?

Icimonwa icaba mu Ukusokolola icipandwa 9 cilanga ifyo ukwikatana kwacindama.

Yehova Alatungulula Abantu Bakwe mu Nshila ya ku Mweo

Finshi tulingile ukucita pa kuti tulelanga ukuti tulafwaya Yehova aletutungulula?

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Ni Lilali abantu ba kwa Lesa baali muli bunkole muli Babiloni Mukalamba? Bushe Satana alitwele Yesu pe tempele lya cine cine?