Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mwileka Ukutemwa Kwenu Kucepe

Mwileka Ukutemwa Kwenu Kucepe

“Pa mulandu wa kufulisha kwa bubi, ukutemwa kwa bengi kukacepa.”—MAT. 24:12.

INYIMBO: 60, 135

1, 2. (a) Ni bani amashiwi Yesu alandile ayaba pali Mateo 24:12 yalelandapo pa kubala? (b) Bushe ibuuku lya Imilimo lilanga shani ukuti Abena Kristu abengi aba mu nshita ya batumwa balitwalilile ukuba no kutemwa? (Moneni icikope pa muulu.)

CIMO icaba mu cishibilo ca “kuti icalo cili ku mpela” ico Yesu alandilepo ca kuti “ukutemwa kwa bengi kukacepa.” (Mat. 24:3, 12) Mu nshita ya batumwa, abaYuda abaletila bantu ba kwa Lesa, balilekele ukutemwa Lesa.

2 Lelo Abena Kristu ba mu nshita ya batumwa bali abacincila mu “kubila imbila nsuma pali Kristu” kabili balitemenwe Lesa, Abena Kristu banabo e lyo na baashali Abena Kristu. (Imil. 2:44-47; 5:42) Na lyo line abasambi bamo aba kwa Yesu aba mu nshita ya batumwa balilekele ukutemwa kwabo kwacepa.

3. Finshi nalimo fyalengele ukuti ukutemwa kwa Bena Kristu bamo kucepe?

3 Mu nshita ya batumwa ninshi Yesu Kristu alibuushiwa aebele icilonganino ca Bena Kristu mu Efese ati: “Ndi ne ci ica kukushinina, ukuti pali nomba tawantemwa nga filya wantemenwe  pa kutendeka.” (Ukus. 2:4) Cinshi cimo nalimo icalengele ukuti baleke ukutemwa Yesu? Nalimo aba abasambi ba kwa Kristu balekonkelela ifyo abantu baleikala nabo balecita. (Efes. 2:2, 3) Nga fintu caba na mu misumba iingi muno nshiku, mu musumba wa Efese mwalecitika sana ifyabipa. Uyu musumba wali uukankaala kabili abantu abaleikalamo babikile sana amano ku kukwata ifintu ifisuma kabili ifya mutengo, ku kwangala na ku kwikala ubwanalale. Na kabili abantu balecita sana ifya nsoni no bulalelale.

4. (a) Cinshi cilenga ukuti ukutemwa kulecepelako muno nshiku? (b) Ni mu nshila nshi shitatu umo ukutemwa kwesu kwingeshiwilwa?

4 Ukusesema kwa kwa Yesu ukwa kuti ukutemwa ku kacepa kulefikilishiwa na muno nshiku mwine. Abantu muno nshiku tabatemwa sana Lesa kabili ukutemwa kwabo kuya kulecepelako fye. Abantu abengi nga nshi balileka ukushintilila pali Lesa lelo bashintilila pa tubungwe twa bantunse ukutila kuti twapwisha amafya abantu bakwata. E ico ukutemwa uko abantu abashipepa Yehova Lesa bakwata kuya fye kulecepelako. Nga filya fine cali mu cilonganino ca mu Efese, Abena Kristu ba cine muno nshiku nabo kuti babika fye amano ku kufwaya ukwikala bwino ica kuti ukutemwa kwabo kuti kwacepa. Nomba natulande pa nshila shitatu umo ukutemwa kwesu kwingeshiwilwa: (1) Ukutemwa Yehova, (2) ukutemwa icine ca mu Baibolo, (3) no kutemwa aba bwananyina.

UKUTEMWA YEHOVA

5. Mulandu nshi uo tulingile ukutemenwa Lesa?

5 Ilyo Yesu ashilalanda ukuti ukutemwa ku kacepa, akomaile pa kutemwa ukwacindama sana pa kutemwa konse. Atile: “‘Uletemwa Yehova Lesa obe no mutima obe onse, no mweo obe onse, no kutontonkanya kobe konse.’ Ili e funde ilikalamba kabili e lya ntanshi.” (Mat. 22:37, 38) Nga twatemwa sana Yehova tukalakonka amafunde yakwe, tukalashipikisha, kabili tukapata ne fyabipa. (Belengeni Amalumbo 97:10.) Lelo, Satana ne calo cakwe balacita ifilenga twafilwa ukutwalilila ukutemwa Lesa.

6. Finshi ficitikila abaleka ukutemwa Lesa?

6 Abantu ba mu calo tabaishiba umo ukutemwa kwalola. Mu nshita ya kutemwa Kabumba, abantu ‘baliitemwa.’ (2 Tim. 3:2) Cino calo icitekwa na Satana cilalenga abantu baba no “lunkumbwa lwa mubili no lunkumbwa lwa menso, no kuitakishisha pa fyo [bakwata].” (1 Yoh. 2:16) Umutumwa Paulo asokele Abena Kristu banankwe ukukanacita ifya kusekesha imitima yabo, abebele ati: “Ukutontonkanya ififwaya imitima kutungulula ku mfwa . . . pantu ukutontonkanya ififwaya imitima yesu bulwani kuli Lesa.” (Rom. 8:6, 7) Ca cine ababika amano ku kufwaya ifyuma nelyo ku kucita ubulalelale balailetela amafya ayengi kabili tababa ne nsansa.—1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Finshi fingalenga ukutemwa kwa basambi ba kwa Kristu muno nshiku ukucepa?

7 Mu fyalo fimo, abashasumina muli Lesa, abatwishika Lesa nga eko aba nelyo iyo, e lyo na basumina ukuti ifintu fyonse fyasangwike fye balalanda ifilenga abantu baleka ukutemwa Lesa no kumutetekela. Balilenga abantu abengi basumina ukuti imbulwa mano nelyo abashasambilila e basumina fye ukuti kwaliba Kabumba. Na kabili abantu balicindika sana basayantisti ica kuti balileka ukubika amano kuli Kabumba wesu. (Rom. 1:25) Nga twalakutika ifyo basambilisha kuti twataluka kuli Yehova, kabili ukutemwa kwesu kuti kwacepa.—Heb. 3:12.

8. (a) Finshi filenga abantu ba kwa Yehova abengi ukufuupulwa? (b) Bushe ilembo lya Amalumbo 136 litukoselesha shani?

 8 Nga twafuupulwa, icitetekelo cesu kuti canaka kabili ukutemwa twatemwa Lesa kuti kwacepa. Apo twikala mu calo icitekwa na Satana, inshita shimo kulaba ifitufuupula. (1 Yoh. 5:19) Nalimo pali ino nshita tulakwata amafya pa mulandu wa kuti natukota, tulalwalilila, nelyo imikalile nayafya. Nelyo kuti tuleumfwa ububi pa mulandu wa kuti tulafilwa ukucita ifintu fimo ukulingana ne fyo tufwaya, nelyo ifyo tuleenekela nga taficitike. Tatulingile ukuleka ifi fyalenga tulemona kwati Yehova alitutaluka. Lelo tufwile ukulatontonkanya pa mashiwi ya kukoselesha aya kuti Yehova alitutemwa. Aya mashiwi yaba pa Amalumbo 136:23, apatila: “Uwatwibukishe mu kucula kwesu: Pantu icikuuku cakwe ca muyayaya.” Ukwabula no kutwishika icikuuku ico Yehova alanga ababomfi bakwe tacaluka. Kanshi te kuti tutwishike no kutwishika ukuti alomfwa “ukupapaata” kwesu kabili alasuka amapepo yesu.—Amalu. 116:1; 136:24-26.

9. Cinshi calengele ukuti Paulo atwalilile ukutemwa Lesa?

9 Paulo alikoseleshiwe ilyo atontonkenye pa fyo Yehova alemwafwa lyonse nga filya fine uwaimbile amalumbo akoseleshiwe. Paulo alembele ati: “Yehova e kaafwa wandi; nshakatiine. Cinshi ico umuntu engancita?” (Heb. 13:6) Apo Paulo alicetekele sana ukuti Yehova akulamusakamana, aleshipikisha amafya ayo alekwata, kabili talekele amafya yalenga aba no bulanda. Na kuba ilyo Paulo ali mu cifungo, alilembele amakalata ayengi aya kukoselesha. (Efes. 4:1; Fil. 1:7; File. 1) Paulo alitwalilile ukutemwa Lesa nangu ni lintu ali na mafya. Cinshi calengele ukuti atwalilile ukutemwa Lesa? Alitwalilile ukushintilila pali “Lesa wa cisansamushi conse, uutusansamusha mu macushi yesu yonse.” (2 Kor. 1:3, 4) Kuti twapashanya shani Paulo?

Mulecita ifilanga ukuti mwalitemwa Yehova (Moneni paragrafu 10)

10. Kuti twacita shani pa kuti tutwalilile ukutemwa Yehova?

10 Paulo alandile pa nshila imo iikalamba iingatwafwa ukutwalilila ukutemwa Yehova. Alembeele Abena Kristu banankwe ati: “Mulepepa ukwabula ukuleka.” Lyena pa numa abalembeele ati: “Beni no mute wa kupepa.” (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12) Nga tulepepa kuli Lesa tukaba sana ifibusa fyakwe. (Amalu. 86:3) Nga tuleeba Yehova ifili ku mutima, tukapalama sana kuli Shifwe wa ku muulu ‘uumfwa ipepo.’ (Amalu. 65:2) Na kabili nga twailuka ukuti Yehova alasuka amapepo yesu, tulamutemenwako, kabili tuleluka ukuti “Yehova aba mupepi na bonse abalilila kuli ena.” (Amalu. 145:18) Nga twacetekela ukuti Yehova akalatwafwa, tukalashipikisha amesho na yambi ayo twingakwata.

UKUTEMWA ICINE CA MU BAIBOLO

11, 12. Kuti twacita shani pa kuti tutemwishe icine ca mu Baibolo?

11 Apo tuli Bena Kristu, twalitemwa icine. Icebo ca kwa Lesa e cine. Ilyo Yesu apepele kuli Wishi atile: “Icebo cenu e cine.” (Yoh. 17:17) Kanshi pa kuti umuntu atemwe icine alingile ukwishiba Icebo ca kwa Lesa bwino bwino. (Kol. 1:10) Lelo umuntu talingile ukupelela fye pa kwishiba Icebo ca kwa Lesa. Moneni ifyo uwalembele Amalumbo 119 atwafwa ukwishiba umo ukutemwa icine ca mu Baibolo kwalola. (Belengeni Amalumbo 119:97-100.) Bushe nga mwabelenga Baibolo mulatontonkanyapo akasuba konse? Tukatemenwako icine ca mu Baibolo nga tuletontonkanya pa fyo tunonkelamo nga tulecita ifyo tubelenga.

 12 Uwaimbile amalumbo aimbile ati: “Ifyo ifyebo fyenu ifyatelela mu kanwa kandi, fyalowa ukucila ubuci mu kanwa kandi!” (Amalu. 119:103) Na ifwe kuti twaishiba ifyo ifya kulya fya ku mupashi ifyo icilonganino ca kwa Lesa citupekanishisha fyawama nga tatulefibelenga lubilo lubilo. Tulingile ukuleka fyaikala mu kanwa ka mampalanya pa kuti tuleibukisha “amashiwi ayasuma” aya cine no kulayabomfya ku kwafwa abantu bambi.—Luk. Mil. 12:10.

13. Finshi fyayafwile Yeremia ukutemwa icine ca mu Malembo, kabili bushe icine calengele acita cinshi?

13 Kasesema Yeremia alitemenwe icine ca mu Malembo. Moneni ifyo alandile pa mashiwi ya kwa Lesa, atile: “Nasangile amashiwi yenu, na ine naliyaliile, kabili amashiwi yenu yanenga ukutemwa no kusekelela mu mutima wandi; pantu nainikwa ishina lyenu, mwe Yehova Lesa wa mabumba.” (Yer. 15:16) Yeremia alelya amashiwi ya kwa Lesa kabili aleleka yasunguluka, e kutila aletontonkanya sana pa fyo alebelenga. Ifi alecita fyalelenga aletasha sana pa kwinikwa ishina lya kwa Lesa. Bushe twalitemwa icine ca mu Baibolo ica kuti tulamona ukuti lishuko ukwinikwa ishina lya kwa Lesa no kulabila pa Bufumu bwakwe muli shino inshiku sha ku mpela?

Mulecita ifilanga ukuti mwalitemwa icine ca mu Baibolo (Moneni paragrafu 14)

14. Kuti twacita shani pa kuti tutemwe sana icine ca mu Baibolo?

14 Finshi fimbi ifyo tulingile ukucita pa kuti tuletemenwako icine ca mu Baibolo? Tulingile ukulalongana lyonse. Ukusambilila Baibolo ukubomfya Ulupungu lwa kwa Kalinda uko tukwata cila mulungu e nshila iikalamba iyo tusambililamo icine. Pa kuti tulenonkelamo, tulingile ukulapekanya bwino isambililo lya Ulupungu lwa kwa Kalinda cila mulungu. Tulingile ukulabelenga amalembo yonse ayalimo. Muno nshiku, kuti mwakopolola Ulupungu lwa kwa Kalinda pa webusaiti ya jw.org/bem nelyo kuti mwabomfya JW Library app mu ndimi ishalekanalekana. Nga mulebomfya JW Library app kuti mulesanga bwangu amalembo ayali mu fipande  fya kusambililamo. Te mulandu ne fyo mulebomfya, nga mulebelenga amalembo no kutontonkanyapo mukatemenwako icine ca mu Baibolo.—Belengeni Amalumbo 1:2.

UKUTEMWA ABA BWANANYINA

15, 16. (a) Ukulingana na Yohane 13:34, 35, finshi tulingile ukucita? (b) Bushe ukutemwa aba bwananyina kwayampana shani no kutemwa Lesa e lyo na Baibolo?

15 Pa bushiku bwakulekeleshako ukuba pano calo, Yesu aebele abasambi bakwe ukuti: “Ndemupeela ifunde ilipya, ilya kuti muletemwana; ifyo namutemenwe, e fyo na imwe muletemwana. Nga muletemwana, e lyo bonse bakeshiba ukuti muli basambi bandi.”—Yoh. 13:34, 35.

16 Ukutemwa bamunyinefwe na bankashi kwalyampana no kutemwa Yehova. Na kuba te kuti tutemwe Yehova nga tatwatemwa aba bwananyina, kabili te kuti tutemwe aba bwananyina nga tatwatemwa Yehova. Umutumwa Yohane alembele ukuti: “Uushatemwa munyina, uo amona, te kuti atemwe Lesa, uo ashamona.” (1 Yoh. 4:20) Na kabili ukutemwa Yehova na ba bwananyina kwalyampana no kutemwa Baibolo. Cinshi twalandila ifi? Pantu ukutemwa icine ca mu Baibolo kulalenga twalakonka amafunde ya mu Baibolo aya kuti tuletemwa Lesa no kutemwa aba bwananyina.—1 Pet. 1:22; 1 Yoh. 4:21.

Mulecita ifilanga ukuti mwalitemwa aba bwananyina (Moneni paragrafu 17)

17. Kuti twalanga shani ukuti twalitemwa aba bwananyina?

17 Belengeni 1 Abena Tesalonika 4:9, 10. Finshi twingacita ifingalanga ukuti twalitemwa aba mu cilonganino cesu? Munyinefwe nelyo nkashi umukalamba nalimo kuti alakabila uwakumusendako muli motoka nelyo pa ncinga pa kuya mu kulongana. Mukamfwilwa nalimo kuti akabila ukumuwamishako ifyonaike ku ng’anda. (Yako. 1:27) Abaice na bakalamba, bamunyinefwe na bankashi abafuupulwe na bali no bulanda nelyo abali na mesho balakabila ukubakoselesha, no ku basansamusha. (Amapi. 12:25; Kol. 4:11) Ifyo tusosa ne fyo tucita filalanga ukuti twalitemwa aba bwananyina kabili twalibika sana amano ku “batetekela banensu.”—Gal. 6:10.

18. Cinshi cingalenga twapwisha ubwafya nga twapusana na Bena Kristu banensu?

18 Baibolo yasobele ukuti mu “nshiku sha kulekelesha” isha cino calo cabipa mukaba abantu abaitemwa kabili abafunushi. (2 Tim. 3:1, 2) Apo tuli Bena Kristu tulingile ukubombesha pa kuti tutemwe sana Lesa, icine ca mu Baibolo, na ba bwananyina. Kwena inshita shimo kuti twapusana na ba bwananyina. Lelo kuti twapaalwa nga ca kuti bonse mu cilonganino baleitemenwe ukutendeka ukumfwana nga bapusana! (Efes. 4:32; Kol. 3:14) Kanshi twikaleka ukutemwa kwesu kukacepe! Lelo natutwalilile ukutemwa sana Yehova, Icebo cakwe, na ba bwananyina.