Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Kuti Mwayasuka ici Cipusho?

Bushe Kuti Mwayasuka ici Cipusho?

Bushe ku kale balesenda shani umulilo?

BAIBOLO pa Ukutendeka 22:6 ilanda ifyo Abrahamu asendele pa kuya mu kutuula umutuulo ku ncende iyabelele ukutali, “abuulile inkuni sha kutuulilapo umutuulo wa koca no kutwika Isaki umwana wakwe kabili asendele umulilo no mwele wa kwipailako mu minwe yakwe, na bonse babili balaya.”

Tapaba Ilembo ilyalandapo ifyo balekosha umulilo ku kale. Uwasambilila pali Baibolo alandile pa fyalembwa pa Ukutendeka 22:6 ukuti Abrahamu na Isaki “tabasendele umulilo uwali no lubingu mpaka bayafika uko baleya.” Kanshi nalimo ico basendele fya kukoseshako umulilo.

Bambi nabo batila, ku kale tacayangwike ukukosha umulilo. Nalimo abantu balitemenwepo ukulapula umulilo ku bena mupalamano ukucila ukuikosesha fye. Abasambilila pali Baibolo abengi batila Abrahamu afwile asendele icipe nalimo impoto iyakwete umukobelo wa cela, umo abikile imisolilo iyo afumishe pa mulilo babomfeshe ubushiku bwafumineko. (Esa. 30:14) Ilyo baleya, imisolilo balesenda muli iyi nshila baleibika pa nkuni pa kuti baashe umulilo.