Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukusekelela Mibele Iyo Lesa Atupeela

Ukusekelela Mibele Iyo Lesa Atupeela

MU CIFYALILWA fye abantu bafwaya balesekelela. Lelo muli shino nshiku, bonse tulakwata amesho ‘ayayafya nga nshi.’ (2 Tim. 3:1) Abantu bamo panono panono balaleka ukusekelela pa mulandu wa kulwalilila, wa kukanakwata incito, wa kuba no bulanda nelyo nga babafyenga e lyo ne fintu fimbi ifingalenga basakamana nelyo baba no bulanda. Nangu fye bantu ababombela Lesa kuti bafuupulwa baleka no kusekelela. Nga ca kuti ifi e fyamucitikila, kuti mwacita shani pa kuti mutampe ukusekelela na kabili?

Pa kuti twasuke ici cipusho, natubalilepo ukwishiba ifyo ukusekelela kwa cine cine kwaba ne fyo abantu bamo bacita pa kuti batwalilile ukusekelela nangu bali na mesho. Lyena twalasambilila ifyo tulingile ukucita pa kuti tutwalilile ukusekelela no kulasekelela nga nshi.

BUSHE UKUSEKELELA NI CINSHI?

Umuntu nga alisansamuka te kutila ninshi alasekelela. Natulangilile: Umuntu nga akolwa, alasansamuka. Lelo nga akololoka, tasansamuka, na mafya akwete tayapwa kabili alaba no bulanda. Filya asansamwike pa kashita fye akanono te kusekelela kwa cine cine.—Amapi. 14:13.

Ukusekelela kufuma ku mutima. Ukusekelela bakulondolola ati, “kuba ne nsansa pa mulandu wa kukwata nelyo ukwenekela ifisuma.” Ukusekelela kuba ne nsansa nelyo ukusansamuka uko umuntu akwata ilyo ifintu fili bwino na lintu fishili bwino. (1 Tes. 1:6) Na kuba umuntu kuti aumfwa ububi pa fintu fimo lelo kuti atwalilila ukusekelela. Ku ca kumwenako, abatumwa balibafopawile pa mulandu wa kulanda pali Kristu. Lelo “bafumine pa ntanshi ya cilye ca Sanhedrini, baya balesekelela pantu basangilwe abawamina ukuculila ishina lyakwe.” (Imil. 5:41) Abatumwa tabasekelele pa mulandu wa kuti balibafopawile. Lelo ni co balitwalilile ukuba aba cishinka kuli Lesa uo balebombela.

Tatufyalwa no kusekelela kabili takuishila fye ukwine. Mulandu nshi? Pantu ukusekelela kwa cine cine cisabo ca mupashi wa mushilo uwa kwa Lesa. Umupashi wa kwa Lesa nga watwafwa kuti twafwala “ubuntu bupya,” umwaba no kusekelela. (Efes. 4:24; Gal. 5:22) Nga twalasekelela, kuti twalashipikisha amafya ayo tukwata.

ABO TWINGAPASHANYA

Yehova alefwaya pano calo pabe ifintu ifisuma, te fintu ifibi ifyo tumona muno nshiku. Na lyo line ifyabipa ifyo ababifi bacita tafilenga Yehova aleka ukusekelela. Icebo ca kwa Lesa citila: “Amaka no kusekelela fyaba pa cifulo cakwe.” (1 Imila. 16:27) Na kabili ifintu ifisuma ifyo ababomfi bakwe bacita filenga “umutima [wa Yehova] ukusekelela.”—Amapi. 27:11.

Kuti twalapashanya Yehova nga tatulesakamana sana ifintu nga taficitike ukulingana ne fyo twaleenekela. Mu cifulo ca kuleka ukusekelela, tulingile ukubika amano ku fisuma ifyo twakwata no kuba abatekanya ilyo tulelolela  ifisuma nga nshi ifyo tukakwata ku ntanshi. *

Na kabili Baibolo yalilanda pa bantu abatwalilile ukusekelela na lintu bakwete amesho. Abrahamu alishipikishe amafya ayali no kulenga afwa e lyo na mafya abantu bambi bamuletele. (Ukute. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Nangu ca kuti Abrahamu alikwete aya mafya, alitwalilile ukusekelela. Cinshi calengele atwalilile ukusekelela? Alishininkishe ukuti akekala mu calo cipya ilyo Mesia akalateka. (Ukute. 22:15-18; Heb. 11:10) Yesu atile: “Abrahamu shinwe alisekelele nga nshi ukuti amone ubushiku bwandi.” (Yoh. 8:56) Kuti tulepashanya Abrahamu nga tuletontonkanya sana pa fisuma ifikacitika ku ntanshi.—Rom. 8:21.

Nga filya fine Abrahamu acitile, umutumwa Paulo no munankwe Sila nabo babikile sana amano ku fyo Lesa alaya. Bali ne citetekelo icakosa, kabili balitwalilile ukusekelela nangu ca kuti balekwata amafya. Ku ca kumwenako, pa numa baboma nga nshi babapoosa na mu cifungo, “pa kati ka bushiku Paulo na Sila balepepa no kulumbanya Lesa mu nyimbo.” (Imil. 16:23-25) Cimbi icalengele Paulo na Sila batwalilile ukusekelela ni co baleculila ishina lya kwa Kristu. Kuti twalapashanya Paulo na Sila nga tuletontonkanya pa fisuma ififuma mu kubombela Lesa ne cishinka.—Fil. 1:12-14.

Muno nshiku kwaliba aba bwananyina abengi abo twingapashanya abatwalilile ukusekelela na lintu bakwete amafya. Ku ca kumwenako, mu November 2013 kwali inkuka iikalamba ku calo ca Philippines kabili ba Nte ukucila pali 1,000 e bo inkuka yaonawiliile amayanda. Ba George baleikala mu musumba wa Tacloban kabili ing’anda yabo yalyonawilwe sana, batile: “Nangu ca kuti ici calicitike, aba bwananyina balasekelela. Te kuti nondolole ne nsansa twakwata.” Nga twakwata amafya ayakalamba, tukatwalilila ukusekelela nga ca kuti tuletontonkanya sana pa fyo Yehova atucitila. Finshi fimbi ifyo Yehova atupeela ifilenga tulesekelela?

IFILENGA TULESEKELELA

Icilenga sana tulesekelela, ni co tuli fibusa na Lesa. Tontonkanyeni pali ifi: Twalishiba Lesa Uwapulamo pano isonde na ku muulu. Ni Shifwe, ni Lesa wesu, kabili Cibusa wesu!—Amalu. 71:17, 18.

Na kabili tulatasha pa bumi ubo Lesa atupeela e lyo na pa fyo atupanga pa kuti tuleipakisha ubumi. (Luk. Mil. 3:12, 13) Apo Yehova alitukula, twalishiba ico atubumbile. (Kol. 1:9, 10) E ico twalishiba ifyo tulingile ukucita pa kuti tuleba ne nsansa. Lelo abantu abengi tabaishiba bwino ico Lesa abumbiile abantu. Paulo alembele pali aba abantu ati: “‘Ifyo Lesa apekanishisha abamutemwa, ilinso talyafimwene no kutwi takwafyumfwile, nangu mutima wa muntu tawafitontonkenye.’ Pantu ni kuli ifwe Lesa afisokolwela mu mupashi wakwe.” (1 Kor. 2:9, 10) Bushe tatusekelela pa kwishiba ifyo Yehova afwaya e lyo no bufwayo bwakwe?

Natulande na pali fimbi ifyo Yehova acitila abantu bakwe. Bushe tatusekelela pa mulandu wa kuti imembu shesu shilelelwa? (1 Yoh. 2:12) Apo Lesa wa luse, tulasubila ukuti nomba line ali no kutupeela icalo cipya. (Rom. 12:12) Na pali ino ine nshita, Yehova alitupeela aba bwananyina abalenga tulesekelela. (Amalu. 133:1) Ne Cebo ca kwa Lesa citweba ukuti Yehova alacingilila abantu bakwe kuli Satana ne fibanda fyakwe. (Amalu. 91:11) Nga tuletontonkanya pa fyo Lesa atupaala e lyo ne fyo akatupaala ku ntanshi, tukalasekelela nga nshi.—Fil. 4:4.

IFYO MULINGILE UKUCITA PA KUTI MULESEKELELA NGA NSHI

Bushe Umwina Kristu uusekelela kuti alundako ukusekelela? Yesu atile: “Namweba ifi  fintu pa kuti mube ne nsansa shandi kabili musekelele nga nshi.” (Yoh. 15:11) Bushe ifi Yesu alandile tafilelanga ukutila kuti twalundako ukusekelela? Ifyo mucita pa kuti mulesekelela nga nshi kuti twafipashanya ku fyo ciba pa kuti umulilo utwalilile ukwaka. Pa kuti utwalilile ukwaka mulingile ukulabikapo inkuni nelyo amalasha. Ifi fine e fyo caba, na imwe pa kuti mulesekelela nga nshi, mulingile ukulaisambilisha ifya kwa Lesa. Muleibukisha ukuti umupashi wa kwa Lesa e ulenga tulesekelela. Kanshi kuti mwalasekelela nga nshi nga ca kuti mulelomba umupashi wa kwa Yehova, kabili muletontonkanya sana pa Cebo ca kwa Lesa ico Yehova abomfeshe umupashi wakwe pa kuti cilembwe.—Amalu. 1:1, 2; Luka 11:13.

Na kabili kuti mwalasekelela nga nshi nga mulebomba imilimo iilenga Yehova alesekelela. (Amalu. 35:27; 112:1) Mulandu nshi? Pantu twabumbiilwe ‘ukulatiina Lesa wa cine no kusunga amafunde yakwe. Pantu ici e cifwaikwa ku bantu bonse.’ (Luk. Mil. 12:13) Mu nshila imbi kuti twatila, twabumbiilwe ukulacita ukufwaya kwa kwa Lesa. Kanshi nga tulebombela Yehova, tulasekelela nga nshi. *

IFYO TUNONKELAMO NGA TULESEKELELA

Nga tulesekelela nga nshi, tukalanonkelamo sana. Ku ca kumwenako, Shifwe wa ku muulu akatutemwa sana nga tulesekelela ilyo tulemubombela na lintu tuli na mafya. (Amala. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Na kabili nga tulesekelela, tatwakulafwaisha ukukwata ifingi lelo tukalafwaisha ukuipeelesha pa kuti tuletungilila Ubufumu bwa kwa Lesa. (Mat. 13:44) Nga twamona ifisuma ififumamo nga tuleipeelesha, tukalasekelela nga nshi, tukalaumfwa bwino kabili tukalabika amano ku fingalenga bambi baba ne nsansa.—Imil. 20:35; Fil. 1:3-5.

Pa numa ya kupituluka mu fyo bafwailishe pa bumi, uufwailisha pa fintu uwa pa University of Nebraska ku United States alembele ati: “Nga ca kuti pali ino nshita waliba ne nsansa kabili waliteka umutima ku fyo wakwata, ninshi ku ntanshi kuti waba no bumi ubusuma.” Ifi alandile e fyo na Baibolo yalanda, itila: “Umutima wa nsansa muti uusuma.” (Amapi. 17:22) Ca cine, nga ca kuti mulesekelela nga nshi kuti mwaba no bumi ubusuma.

Nangu ca kuti twikala mu nshita ishayafya, kuti twalasekelela nga tulelomba Lesa ukutupeela umupashi wa mushilo, tuleisambilisha, kabili tuletontonkanya sana pa Cebo ca kwa Yehova. Na kabili kuti twalasekelela nga nshi nga tuletontonkanya pa fyo Lesa atupaala pali nomba, nga tulepashanya abaume na banakashi aba citetekelo, kabili nga tulecita ukufwaya kwa kwa Lesa. Nga tulecita ifi fyonse, tukashininkisha ukuti amashiwi yaba pa Amalumbo 64:10 ya cine, yatila: “Uwalungama akasekelela muli Yehova kabili e mo akooba.”

^ para. 10 Mu cipande icikafuma ku ntanshi muli fino fipande ifilelanda pa “fisabo fya mupashi” tukalanda pa kutekanya.

^ para. 20 Nga mulefwaya ukwishiba na fimbi ifyo mwingacita pa kuti mulesekelela nga nshi, moneni akabokoshi akaleti, “ Fimbi Ifyo Mwingacita pa Kuti Mulesekelela nga Nshi.”