Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO August 2016

Muli ino magazini muli ifipande fya kusambililamo ukufuma September 26 ukufika October 23, 2016.

UBUMI BWABO

Ifyo Nasangile Insansa Ishaba mu Kupeela

Ifyo mwina England atendeke umulimo uwalengele abe ne nsansa ninshi ali fye umwaice ne fyo abombele bumishonari mu Puerto Rico.

Ifyo Icupo Catendeke ne fyo Cabelako

Bushe cili fye bwino ukulanda ukuti icupo bupe ubo Lesa atupeela?

Mulefwaya ifyacindama ukucila golde

Moneni ifintu fitatu ifyo abatemwa ukusambilila Baibolo bacita ifyalingana ne fyo abafwaya amabwe bacita.

Bushe Mulemona Ukuti Mulingile Ukulunduluka mu fya kwa Lesa?

Sambilileni ifyo mwingacita pa kuti mulelunduluka.

Mulandu Nshi Mulingile Ukusambilishisha Bambi Imilimo?

Milimo nshi mwingakoselesha bambi ukubombako?

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Cinshi ico abalwani ba kwa Yesu bakoseeshe ifunde lya kusamba ku minwe?

ILYASHI LYA KALE

“Ndelobolola Ifisabo Ifilelenga Yehova Alumbanishiwa”

Nangu ca kuti Abasambi ba Baibolo tabaumfwikishe bwino bwino umulandu bashalingile ukuitumpila mu fya calo ilyo kwali Inkondo ya Calo iya Kubalilapo, bucishinka bwabo bwalilengele abantu basambilila icine.