Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE ICIKALAMBA | BAMALAIKA—BUSHE E KO BABA? CINSHI TUFWILE UKWISHIBILA ICISHINKA?

Bushe Mwalikwata Malaika Uumulinda?

Bushe Mwalikwata Malaika Uumulinda?

Baibolo tailanda ukuti cila muntu alikwata malaika uumulinda. Ca cine ukuti inshita imo Yesu alandile ukuti: “Cenjeleni ukuti mwisuula umo pali aba abanono [abasambi ba kwa Kristu], pantu ndemweba nati bamalaika wabo mu muulu balamona lyonse icinso ca kwa Tata uwaba mu muulu.” (Mateo 18:10) Na lyo line, Yesu taloseshe mu kuti cila muntu alikwata malaika uumulinda, lelo aloseshe mu kuti bamalaika balabika sana amano ku basambi bakwe bonse. Kanshi bakapepa ba kwa Lesa aba cishinka tababika umweo wabo mu busanso pa mulandu wa kuti balenekela ukuti bamalaika ba kwa Lesa balabacingilila.

Bushe ici calola mu kuti bamalaika tabafwa abantu? Awe. (Amalumbo 91:11) Abantu bamo batila kwaliba ifyabacitikiile ifilanga ukuti Lesa alibomfeshe malaika pa kubacingilila nelyo ukubatungulula. Ba Kenneth, abo tulandilepo mu cipande ca kubalilapo, e fyo nabo bamona. Nangu ca kuti takwaba ifingalenga twashininkisha ukuti ifyo abantu balanda fya cine nelyo iyo, ifyo balanda kuti fyaba fya cine. Inte sha kwa Yehova ilingi line balamona ifyo bamalaika babafwa ilyo balebila imbila nsuma. Na lyo line, tatwaishiba bwino ifyo Lesa abomfya bamalaika pa kwafwa abantu, pantu bamalaika tabamoneka. Nomba tacabipa ukutasha Lesa wa Maka Yonse pa fyo atwafwilisha.—Abena Kolose 3:15; Yakobo 1:17, 18.