Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA No. 5 2017 | Bushe Bamalaika E ko Baba? Cinshi Tufwile Ukwishibila Icishinka?

MULETIPO SHANI?

Bushe bamalaika e ko baba? Baibolo itila:

“Cindikeni Yehova, mwe bamalaika bakwe, mwe mpalume, mwe bacita ifyo asosa, pa kukutika ku cebo cakwe.”Amalumbo 103:20.

Ino magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda nailanda pa fyo Baibolo yalanda pali bamalaika ne fyo batucitila.

 

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Bamalaika Kuti Batwafwa Nelyo Ukucita Ifyabipa Kuli Ifwe?

Amalyashi ya pali bamalaika ne fyo balecita yalilenga abantu balamona kwati imipashi kuti yacita ifisuma nelyo ifyabipa kuli ifwe.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Bamalaika Baba Shani?

Mu Baibolo fye e mo mwingasanga ifishinka pali bamalaika.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Mwalikwata Malaika Uumulinda?

Bushe mulatontonkanyapo ukuti bamalaika kuti bamucingilila?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Kwaliba Bamalaika Ababipa?

Baibolo ilasuka bwino ici cipusho.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ifyo Bamalaika Bengamwafwa

Pa miku iingi Lesa alibomfeshe bamalaika bakwe ukwafwilisha abantu.

Bushe Kuti Mwayasuka Ifi Fipusho?

Bushe ilyo Yesu apashanye umwanakashi ku “tubwa” alimusaalwile?

BAIBOLO ILAALULA ABANTU

Nalemona Kwati Lesa Takwaba

Cinshi calengele uwasumiine mu kuti Lesa takwaba na mu fyo akabungwe ka komyunisimu kalelanda, atemwe ifyo Baibolo ilanda?

PASHANYENI ICITETEKELO CABO

Lesa Amwitile Ukuti “Namfumu”

Cinshi ili ishina lipya lyalingiile Sara?

Cinshi Baibolo Isambilisha?

Umutende te kuti ubeko pantu mu calo mwaisula fye ukucula kabili tamwaba umulinganya. Nomba bushe aya amafya yakapwa?

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Bushe Calicindama Ukuba mu Cilonganino ca Mapepo?

Bushe umuntu kuti alepepa Lesa pa lwakwe?