Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA Na. 3 2020 | Amapaalo ayo Lesa Uwatutemwa Atulaya

Finshi Lesa alaya ukucitila abantu? Bushe kuti mwacetekela ifyaba mu Cebo cakwe? Ifipande fili muli ino magazini nafilanda pali fimo ifyo Lesa atulaya, ne co twingacetekelela ukuti akacita ifyo atulaya. Na kabili nafilanda na pa fyo mwingacita pa kuti mukapokelele ayo amapaalo.

 

Kuti Mwaisakwata Amapaalo ayo Lesa Uwatutemwa Atulaya

Bushe kuti mwatemwa ukwikala mu calo umushakabe inkondo, ubunkalwe no lupato? Ifi e fyo Lesa atulaya kabili te malanda kanwa fye, lelo fikacitika.

Kabumba Wesu Alitutemwa

Nga filya fine wishi uwaba no kutemwa abika amano ku lupwa lwa kwe, e fyo na Lesa atubikako amano. Mulandu nshi?

Inshila Kabumba Abomfya pa Kutweba Ifyo Afwaya Ukutucitila

Bushe Lesa abomfeshe shani ba kasesema pa kulemba Amalembo ya Mushilo?

Bushe Amashiwi Yaba mu Malembo ya Mushilo Baliyalula?

Moneni ifyo abasambilila sana basanga pali Baibolo iyo twakwata pali ino nshita.

Tulasambilila Pali Lesa Kuli Bakasesema Bakwe

Bakasesema ba kwa Lesa batatu aba cishinka balatwafwa ukwishiba ifya kucita pa kuti Lesa atupaale.

Twalilileni Ukupepa Kuli Lesa pa Kuti Alemupaala

Kuti twapepa shani nga tulefwaya Lesa akutike ku mapepo yesu no kutupaala?

Ifyo Lesa Atupaala nga Tuli ne Cumfwila

Natulande pa fyo twingapaalwa nga tuli ne cumfwila .

Ifyo Twingalanga Ukuti Twalitemwa Abantu Banensu

Te lyonse canguka ukulanga abantu ukuti twalibatemwa, lelo kuti twalanga ukuti twalibatemwa.

Ifyo Lesa Atupaala nga Tuleafwilisha Abantu

Cinshi Lesa atupaalila nga tule-esha na maka ukwafwilisha abantu?

Kuti Mwaba pa Bantu abo Kabumba Akapaala Umuyayaya

Bushe ifintu fikaba shani pe sonde ilyo Lesa akafikilisha ifyo alaile Abrahamu?

Bushe Mwalitala Amutontonkanyapo pa Mepusho Yakonkapo?

Sangeni amasuko ku mepusho mwakwata pa mafya tukwata na pali Lesa.