Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE ICIKALAMBA | IFYO MWINGACITA NGA CA KUTI LUPWA LWENU NELYO CIBUSA AFWA

Bushe Calibipa Ukuba no Bulanda nga Twafwilwa?

Bushe Calibipa Ukuba no Bulanda nga Twafwilwa?

Bushe mwalitala amulwalapo ubulwele ubwa kuti papita fye inshiku ishinono mwapola no kupola? Nalimo apo mwalipolele bwangu, mwalilaba no kuti mwalilwelepo. Nomba ifi te fyo ciba nga ca kuti mwafwilwa. Ba Dr Alan Wolfelt balembele mu citabo icitila Healing a Spouse’s Grieving Heart ukuti, “Takwaba umuntu uulabako nga ca kuti afwilwa. Na lyo line, mu kupita kwa nshita ubulanda bulaya bulecepa nga kuli abalemusansamusha.”

Lekeni tulande pa fyo Abrahamu aumfwile ilyo umwina mwakwe afwile. Baibolo ilanda ukuti, “Abrahamu aingile mu kati ku kuloosha Sara no kumulila.” Amashiwi ya kuti “aingile mu kati,” yalanga ukuti palipitile inshita pa kuti aleke ukuba no bulanda. * Umuntu umbi uo twalalandapo ni Yakobo, uo babepele ukuti umwana wakwe Yosefe balimwipeye ku ciswango ca mu mpanga. Yakobo alilooseshe pa “nshiku ishingi” ica kuti balupwa lwakwe, balifililwe ukumusansamusha. Na lintu papitile imyaka iingi, Yakobo alitwalilile ukuba no bulanda pa mfwa ya mwana wakwe Yosefe.—Ukutendeka 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Ifi fine e fyo ciba na muno nshiku nga ca kuti umuntu aleloosha uo atemenwe sana. Lekeni tulande pa fya kumwenako fibili.

  • “Abena mwandi ba Robert, bafwile pa 9 July, mu 2008. Nshaishibe ukutila pali ubu bushiku kuti bafwa mu busanso bwa pa musebo. Nga fintu balecita lyonse ilyo bashilaya ku ncito, ilyo baliile ica kulya ca lucelo, balintomwene, bankumbatila, e lyo banjeba ati ‘nalikutemwa.’ Nangu ca kuti palipita imyaka 6 apo bafwila, ncili ndomfwa sana ubulanda. Imona kwati nshakatale ndaba imfwa ya ba Robert.”—E fyalandile ba Gail, abali ne myaka 60.

  • “Nangu ca kuti apo umukashi wandi afwila napapita imyaka ukucila 18, ncili ndamufuluka kabili naliba sana no bulanda. Nga namona cimo icilemoneka bwino, ndatendeka ukutontonkanya pa mwina mwandi ukuti abapo nga acitemwa sana ukucimona.”—E fyalandile ba Etienne, abali ne myaka 84.

Kanshi tacabipa ukuba no bulanda pa nshita iitali nga ca kuti twafwilwa. Ubulanda tumfwa ilyo twafwilwa bulapusanapusana, kanshi tatufwile ukulapingula bambi nga bafwilwa. Na kabili tatufwile ukulaumfwa ububi nga ca kuti twamona ukuti ubulanda tukwete bulemoneka kwati nabucila mu cipimo. Finshi tulingile ukucita pa kuti twilaba sana no bulanda?

^ par. 4 Isaki, umwana wa kwa Abrahamu, na o ali no bulanda pa nshiku ishingi ilyo banyina bafwile. Nga fintu tulandilepo mu cipande icileti, “Pashanyeni Icitetekelo Cabo” muli ino ine magazini, Isaki alitwalilile ukuba no bulanda pa mfwa ya kwa Sara, na lintu papitile imyaka itatu ukutula apo afwilile.—Ukutendeka 24:67.