Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 BAIBOLO ILAALULA ABANTU

Nalipepele Kuli Lesa Ukuti Nkabe ne Nsansa Nangu fye pa Mwaka Umo

Nalipepele Kuli Lesa Ukuti Nkabe ne Nsansa Nangu fye pa Mwaka Umo
  • UMWAKA BAFYELWE: 1971

  • ICALO: FRANCE

  • IFYO BAALI: BALI ABA LUKAKAALA KABILI ABA BULALELALE, BALESHITISHA NO KUBOMFYA IMITI BUBI BUBI

INKULILO YANDI:

Twaleikala ku Tellancourt, mu France. Batata bali bena France, e lyo bamayo bena Italy. Ilyo nali ne myaka 8, twakukiile mwi tauni lyaba mupepi no musumba wa Rome, mu Italy. Abantu abengi abaleikala muli ili itauni bali bapiina. Mu lupwa lwesu mwali sana amafya, pantu abafyashi bandi baleumanina sana pa ndalama.

Ilyo nali ne myaka 15, bamayo tabalefwaya ndeikala fye pa ng’anda, lelo balefwaya ndeya mu kwangalako ne fibusa. E ico nalefuma pa ng’anda pa nshita iitali, kabili ici calengele ntendeke ukulayangala na bantu abali ne mibele yabipa. Bushiku bumo, umwaume umo umukalambako pali ine kabili uwalemoneka kwati aliba bwino, alimpeele imiti ikola, kabili nalipokele pantu nshalefwaya abantu balemona kwati ndi mwaice. Tapakokwele, nalitendeke ukubomfya imiti bubi bubi e lyo no kucita ubulalelale, kabili ilingi line balencenda. Nshalesakamana pa fili fyonse ifyali no kuncitikila kabili nshaletiina ukufwa. Nalitalalilwe sana ica kuti ilyo nali ne myaka 16, nalinwene ubwalwa no kuipoosa pali bemba pa kuti imfwe. Ici calengele ndwale ica kuti nshalelanda pa nshiku shitatu.

Nalitendeke ukumona ukuti ubumi bwalicindama lelo naishileba uwa lukakaala kabili incenjeshi. Umuntu nga alefwaya ukulaala na ine, nalesumina kabili nga twaya ku ng’anda ku mwakwe, nalemupeela imiti pa kuti nga alaala, imwibile fyonse ifyo nalefwaya. Natendeke ukusendelako imiti ikola aba mu tubungwe utukalamba utwalecita amakwebo ya miti ikola mu Italy. Bakapokola balemfwaya nga nshi. Nangu ca kuti nalishibe ukutila kwaliba icalenga imbe pano calo, imikalile yandi yalibipile sana. Na lyo line, nalipepele kuli Lesa ukuti nkabe ne nsansa nangu fye pa mwaka umo.

IFYO BAIBOLO YAYALWILE UBUMI BWANDI:

Nalesangwa na balecita amakwebo ya miti ikola, kanshi ubumi bwandi bwali mu busanso. E ico ilyo nali ne myaka 24, napingwilepo ukukukila ku England. Ilyo nshilaya, nabalile natandalila bamayo, kabili nalipapile ilyo nasangile ba Annunziato Lugarà, balelanshanya ifya mu Baibolo na bamayo. * Apo nalishibe ukuti bali ba lukakaala, nalyumfwile  umwenso kabili nalibepwishe ico balecita pa ng’anda pali bamayo. Balinondolwelele pa fyo bayalwike pa kuti babe Inte ya kwa Yehova, kabili balinjebele ukuti imbalaye ukuti nga naya ku England, nkayalanshanya ne Nte sha kwa Yehova. Nangu ca kuti nalisumiine ifyo banjebele, ilyo nafikile ku England, nalitwalilile ukucita ifyabipa.

Bushiku bumo, nalikumenye Nte uwalepeela abantu Ulupungu lwa kwa Kalinda na Loleni! mu musebo, mu London. Nalibukishe ifyo nalaile ba Annunziato, kabili ici calengele njebe uyu Nte ukuti ndefwaya ukulasambilila Baibolo.

Nalitemenwe sana ifyo nasambilile muli Baibolo. Ku ca kumwenako, nalitemenwe sana ifyo Baibolo ilanda pali Lesa pe lembo lya 1 Yohane 1:9 apatila: “Nga twasumina imembu shesu, apo ena wa cishinka kabili mulungami, kuti atwelela pa membu shesu no kutusangulula ku kukowela konse.” Amashiwi yaba pali ili ilembo yalilengele nayaluka pa mulandu wa kuti naleimona ngo wakowela pantu imikalile yandi yalibipile sana. Nalitendeke lilya line fye ukulasangwa ku kulongana ku Ng’anda ya Bufumu iya Nte sha kwa Yehova. Ba Nte balimpokelele bwino sana. Ilyo namwene ifyo baikatana ne fyo batemwana, nalefwaisha ukuba Inte ya kwa Yehova, pantu abantu ba musango uyo ebo nalefwaya sana ukuba nabo.

Nangu ca kuti tacangafishe ukuleka ukubomfya imiti bubi bubi e lyo no kucita ubulalelale, kwali fimo ifyo nafililwe ukuleka. Ku ca kumwenako, nalimwene ukuti nalingile ukulacindika abantu e lyo no kubalangulukilako. Na kuba, ncili ndesha na maka ukwaluka muli fimo. Na lyo line, Yehova alangafwa ukutwalilila ukwaluka. Ilyo papitile imyeshi 6 ukutula apo natendekeele ukusambilila Baibolo, nalibatishiwe no kuba Inte ya kwa Yehova mu 1997.

IFYO NANONKELAMO:

Ilyo nabatishiwe, nalyupile Barbara. Pali iyi inshita ninshi Barbara na o e lyo abatishiwe fye. Ilyo umunandi uo twaishibene nankwe kale amwene ifyo nayalwike, alitendeke na o ukusambilila Baibolo. Mu kuya kwa nshita, aishileba Inte ya kwa Yehova capamo na nkashi yakwe. Lyena bamama, abaali ne myaka ukucila pali 80, balitendeke ukusambilila Baibolo kabili balibatishiwe ilyo bashilafwa.

Pali ino inshita, nine eluda mu cilonganino, kabili ine no mwina mwandi tulabomba ama awala ayengi cila mweshi mu mulimo wa kusambilisha Baibolo ku bantu abalanda iciItalian. Inshita shimo, ndomfwa ububi nga naibukisha ifyabipa ifyo nalecita, lelo Barbara alankoselesha sana. Nalisuka nakwata ulupwa ulusuma nga fintu nalefwaya, kabili nalikwata na Shifwe uwaba no kutemwa. Nalipepele kuli Lesa ukuti nkabe ne nsansa nangu fye pa mwaka umo, lelo alilenga naba ne nsansa pa myaka iingi!

Nalisuka nakwata ulupwa ulusuma nga fintu nalefwaya, kabili nalikwata na Shifwe uwaba no kutemwa

^ par. 10 Belengeni ilyashi lya ba Annunziato Lugarà mu Ulupungu lwa kwa Kalinda ulwa July 1, 2014 pa mabula 8-9 mu cipande icitila, “Baibolo Ilaalula Abantu—“Nshalesha Imfuti Konse Uko Naya.”