“Kwaliba amafya ayakalamba ayo twingapwisha nga ca kuti tatuli no bufumacumi.”—E fyalandile ba Samantha, aba ku South Africa.

Bushe ifyalandile ba Samantha fya cine? Ifwe bonse tulakwata amafya ayakalamba kwati fye ni ba Samantha. Ifyo tucita nga twatunkwa ukucita fimo mu bucenjeshi, kuti fyalanga ifyo twacindikisha. Ku ca kumwenako, nga ca kuti tatufwaya ukuseebana, kuti twalamona kwati kuti caba fye bwino ukubepa pa kuti twiseebana. Na lyo line, nga ca kuti icishinka caishibikwa, e lyo twingaseebana no kuseebana. Natulande pa fya kumwenako.

UKUKANABA ABAFUMACUMI KUTI KWALENGA ABANTU BELATUCETEKELA

Abantu pa kuti babe ifibusa ifisuma, bafwile ukucetekelana. Abantu nga balicetekelana, tabasakamana nelyo cimo. Na lyo line, palapita inshita pa kuti abantu bacetekelane. Abantu balatendeka ukucetekelana nga ca kuti baleba pamo, balelanshanya bwino e lyo no kucita ifintu ukwabula bukaitemwe. Nomba nga ca kuti umuntu acita fye icintu cimo icalanga ukuti taaba no bufumacumi, ninshi calaala capwa baleka ukumucetekela. Na kuba, nga ca kuti umuntu aleka ukukucetekela, cilafya sana pa kuti akakucetekele na kabili.

Bushe balibala abamubepapo ku muntu uo mwalemona kwati munenu? Bushe mwaumfwile shani? Nalimo mwalyumfwile sana ububi. Kwena umuntu uuli onse kuti aumfwa ububi. Kanshi ukukanaba no bufumacumi kuti kwalenga abantu abaleumfwana fye bwino bwino baleka ukumfwana.

ABANTU ABASHABA NO BUFUMACUMI KUTI BALENGA MWALEKA UKUBA ABAFUMACUMI

Ba Robert Innes, abafunda pa University of California, batile “ukusangwa na bantu abashaba no bufumacumi kuti kwalenga na imwe mwaleka ukuba abafumacumi.” Kanshi kuti twapashanya ukukanaba no bufumacumi ku bulwele ubwambukila. Nga mulesangwa na bantu abashaba no bufumacumi, na imwe kuti mwaleka ukuba abafumacumi.

Finshi mulingile ukucita pa kuti tamulekele ukuba abafumacumi? Baibolo kuti yamwafwa. Kanshi twalalanda pa fyo Baibolo ilanda ifingatwafwa ukutwalilila ukuba abafumacumi.