Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA Na. 1 2016 | Cinshi Tulingile Ukubela Abafumacumi

Abantu abengi balabepa nangu fye umuku umo mu mamineti 10 nga balelanshanya na banabo. Cinshi tulingiile ukubela abafumacumi?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Kwaliba Abantu Abafumacumi Muno Nshiku?

Ifyacitike kuli ba Hitoshi filanga ukuti kwaliba abafumacumi.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ico Ukukanaba no Bufumacumi Kwabipila

Ishibeni ifyo ukubepa kwaba.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ico Cawamina Ukuba Abafumacumi

Ilyashi ililanga ifyo cawamina ukuba abafumacumi.

BAIBOLO ILAALULA ABANTU

Nalipepele Kuli Lesa Ukuti Nkabe ne Nsansa Nangu fye pa Mwaka Umo

Ba Alain Broggio balitemwe ifyo babelengele muli Baibolo pali 1 Yohane 1:9.

Bushe Kuti Mwayasuka Ifi Ifipusho?

Bushe kale balepanga shani ifimfungwa kabili balefibomfya shani? Bushe “intungulushi sha bashimapepo” isho balandapo mu Amalembo ya Bwina Kristu aya ciGriki baali ni bani?

Ifyo Mwingacita pa Kuti Mwilasakamikwa

Ifintu fitatu kuti fyalenga mwilasakamikwa.

IFYALEMBELWE KALE IFITWAFWA NA MUNO NSHIKU

Mwilasakamikwa

Yesu alitwebele ukuti tatulingile ukulasakamikwa kabili alitwebele ne fyo tulingile ukucita pa kuti twilasakamikwa.

Cinshi Baibolo Isambilisha?

Bushe abafwa bakabuuka?

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Bushe Baibolo Kuti Yangafwa nga Nalilwala Amasakamika?

Kwaliba ifintu fitatu ifyo Lesa afwilamo abalwala amasakamika.