‘Cisuma ukulumbanya Lesa wesu.’—AMALU. 147:1.

INYIMBO: 10, 2

1. Bushe ukwimba kulenga tulecita finshi?

UULEMBA inyimbo uwaishibikwa sana alandile ati: “Nga mwaumfwa amashiwi, mulatontonkanya pa cilelandwapo. Nga mwaumfwa ifilimba filelila, mulomfwa bwino. Lelo nga muleimba, amashiwi yalamufika pa mutima.” Inyimbo shesu shilalenga twalalumbanya no kutemwa Shifwe wa ku muulu Yehova, kabili shilalenga twapalama kuli ena. E mulandu wine ukwimba inyimbo kwacindamina mu kupepa kwasanguluka, nampo nga tuli fweka ilyo tuleimba nelyo nga tuleimbila Lesa pamo na bantu bakwe mu cilonganino.

2, 3. (a) Bushe bamo bomfwa shani nga baleimba mu kupongomoka mu cilonganino? (b) Mepusho nshi twalayasuka?

2 Mumfwa shani nga muleimba mu kupongomoka ilyo muli mu cilonganino? Bushe mulomfwa insoni? Mu fyalo fimo abaume balomfwa insoni ukwimba pa cintubwingi. Ici kuti calenga aba bwananyina mu cilonganino balafilwa ukwimba sana, maka maka nga ca kuti abaletungulula tabaleibikilishako ukwimba nelyo nga balecita ifintu fimbi pa nshita ya kwimba inyimbo mu cilonganino.—Amalu. 30:12.

3 Nga ca kuti tumona ukuti ukwimba kwalicindama sana mu kupepa kwesu, tatwakulafuma pa nshita ya kwimba inyimbo  pa kulongana nelyo ukupuswako. Kanshi cila muntu alingile ukuyipusha ati: ‘Bushe mona shani ukwimba inyimbo pa kulongana? Kuti nacita shani pa kuti ndeke ukumfwa insoni sha kwimbila Yehova ne nsansa? Kabili kuti nacita shani pa kuti ndeimba inyimbo shesu no mweo onse?’

UKWIMBA KWALICINDAMA MU KUPEPA KWA CINE

4, 5. Finshi abena Israele bacitile ifilanga ukuti ukwimba kwalicindeme mu kupepa kwabo?

4 Ukutula na kale bakapepa ba kwa Yehova aba cishinka balalumbanya Yehova mu nyimbo. Ilyo abena Israele balebombela Yehova ne cishinka, ukwimba kwalicindeme sana mu kupepa kwabo. Ku ca kumwenako, ilyo Imfumu Davidi yalepekanya imilimo pe tempele, yateyenye abena Lebi 4,000 aba kwimba inyimbo sha kulumbanya Lesa. Pali aba pali na bali 288 “abo basambilishe ukwimbila Yehova, bonse abacenjela.”—1 Imila. 23:5; 25:7.

5 Ilyo balepeela itempele kuli Yehova, balilishishe ifilimba kabili balimbile inyimbo. Baibolo itweba ati: “Nomba ilyo abalelisha amapenga na baleimba batendeke ukwimbila pamo ukulumbanya no kutasha Yehova, kabili ilyo batendeke ukulisha amapenga na malimba ne filimba fya nyimbo no kulumbanya Yehova, . . . ubukata bwa kwa Yehova bwaiswile mu ng’anda ya kwa Lesa wa cine.” Abantu bafwile balikoseleshiwe nga nshi!—2 Imila. 5:13, 14; 7:6.

6. Bushe Nehemia apekenye shani aba kwimba ilyo ali cilolo mu Yerusalemu?

6 Ilyo Nehemia aletungulula abena Israele ilyo balekuula ifibumba fya Yerusalemu cipya cipya, na o alipekenye abena Lebi aba kwimba inyimbo pa filimba. Ilyo bapeele ifi fibumba kuli Yehova, inyimbo baimbile shalengele abantu baba sana ne nsansa. Pali ilya nshita kwali “amabumba yabili ayakalamba aya bakemba ba nyimbo sha kutootela.” Ibumba lya bakemba limo lyaleya ku kulyo limbi lyaleya ku kuso kabili bakumanine pa cibumba icali mupepi ne tempele pa kuti inyimbo shileumfwika no kutali. (Nehe. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Ukwabula no kutwishika Yehova alitemenwe pa kumfwa bakapepa bakwe balemulumbanya mu nyimbo.

7. Bushe Yesu alangile shani ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa kwa Bwina Kristu?

7 Na lintu icilonganino ca Bwina Kristu capangilwe, ukwimba kwali ukwacindama mu kupepa kwa cine. Na pa bushiku bwacindamisha ilyo Yesu atendeke Umulalilo wa kwa Shikulu, ena na basambi bakwe balimbile inyimbo.—Belengeni Mateo 26:30.

8. Bushe Abena Kristu ba mu nshita ya batumwa balangile shani ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa?

8 Abena Kristu ba mu nshita ya batumwa balelumbanya Lesa mu nyimbo capamo. Nangu ca kuti ilingi line balelonganina fye mu mayanda, balitemenwe nga nshi ukwimbila Yehova. Umutumwa Paulo aebele aba bwananyina ati: “Mulesambilishanya no kukonkomeshanya mu nyimbo sha malumbo, mulelumbanya Lesa, ku nyimbo shakwe no kumucindika, kabili muleimbila Yehova mu mitima yenu.” (Kol. 3:16) Mu citabo cesu ica nyimbo mwaba inyimbo sha ‘kulumbanya Lesa no kumucindika.’ Inyimbo nasho fya kulya fya ku mupashi ifyo “umusha wa cishinka kabili uwashilimuka” atupekanishisha.—Mat. 24:45.

IFYO MWINGACITA PA KUTI MWILAUMFWA INSONI ILYO MULEIMBA

9. (a) Finshi fingalenga bamo bafilwa ukulaimba ne nsansa pa kulongana? (b) Bushe tulingile ukulacita shani pa kwimbila Yehova amalumbo, kabili ni bani balingile ukuba pa ntanshi mu kwimba? (Moneni icikope pa ntendekelo ya cino cipande.)

9 Kuti mwacita shani nga ca kuti mu lupwa lwenu, mu calo mwikala nelyo mu cifulo mwikala  tabatemwa ukwimba? Apo kwaliba ifya kupangapanga, nalimo kuti mwatemwa ukukutika inyimbo isho abasambilila sana ukwimba baimba. Lelo nga mwalinganya ishiwi lyenu ku ya bakemba kuti mwaisuula nelyo kuti mwaumfwa ububi. Ifi tafilingile ukulenga mwaleka ukwimbila Yehova amalumbo. Ilyo muleimba muleimyako icitabo ca nyimbo pa muulu, muleimyako umutwe, kabili muleimba no mweo onse! (Esra 3:11; belengeni Amalumbo 147:1.) Muno nshiku, mu Mayanda ya Bufumu ayengi amashiwi ya nyimbo balayalanga pa fya kutambishishapo amavidio pa kuti tuleimbisha. Pali nomba na mwi Sukulu lya Butumikishi bwa Bufumu ilya baeluda balemba inyimbo sha Bufumu. Kanshi baeluda balingile ukuba pa ntanshi mu kwimba inyimbo mu cilonganino.

10. Finshi tulingile ukulaibukisha nga ca kuti tulatiina ukwimba?

10 Cimo icilenga abengi balefilwa ukwimbisha mwenso. Nalimo balatiina ukuti ishiwi lyabo lyalaumfwika sana nelyo ukuti baliba ne cileya. Lelo tuleibukisha ukuti mu kusosa “tulaipununa imiku iingi.” (Yako. 3:2) Na lyo line tatuleka ukulanda. Nomba mulandu nshi twingalekela ukwimbila Yehova pa mulandu wa kuti twaliba ne cileya?

11, 12. Finshi fimo ifingatwafwa ukulaimba bwino?

11 Nalimo ico tumfwila insoni sha kwimba ni co tatwaishiba ifya kwimba. Lelo kuti twasambilila ifya kwimba nga tulekonka fimo ifyo balandapo pa kwimba. *

12 Kuti mwasambilila ukwimba na maka ne ciunda icisuma nga ca kuti muleingisha umwela uwingi. Nga filya fine amalaiti yalenga ikolobo lyayaka, e fyo no kwingisha umwela uwingi kwingalenga mulelanda nelyo muleimba  na maka. Ilyo muleimba ishiwi lilingile ukulaumfwika nga filya fine lyumfwika nga mulelanda nelyo kuti muleimbishako. (Moneni ifyo balandapo ifyaba muli Nonkelenimo mu Masambililo ya Isukulu lya Butumikishi Ilya Bulesa, amabula 181 ukushinta ku 184, pa ka mutwe akatila “Imipeemene Isuma.”) Na kuba pa kwimbila Yehova amalumbo, limo limo Amalembo yeba bakapepa bakwe ‘ukwaula utupundu.’—Amalu. 33:1-3.

13. Londololeni ifyo twingacita pa kuti tuleimba bwino.

13 Ilyo muli pa mapepo ya lupwa nelyo ilyo muleisambilisha Baibolo, muleeshako ukucita ifi: Saleni ulwimbo mwatemwa sana mu citabo ca nyimbo. Belengeni amashiwi ya lwimbo mu kupongomoka. Lyena landeni amashiwi ayali muli sentensi imo ukwabula ukupemamo, kabili ishiwi lifwile ukumfwika nga filya fine lyacilaumfwika ilyo mwacilabelenga. Lyena imbeni ayo amashiwi mwi shiwi limo line ilyo mwacibelengelamo. (Esa. 24:14) Ishiwi lyenu likalafuma sana. Ishiwi nga lyaba ifi tamufwile ukutiina nelyo ukumfwa insoni!

14. (a) Bushe ukwasamuna sana akanwa pa kwimba kuti kwatwafwa shani ukulaimba bwino? (Moneni akabokoshi kaleti “ Ifyo Mwingacita pa Kuti Muleimba Bwino.”) (b) Finshi mwasanga ukuti filamwafwa ukwimba bwino?

14 Nga tamuleyasamuna akanwa pa kwimba, ishiwi te kuti lifume bwino. Kanshi cimbi ico mwingacita pa kuti muleimba bwino, kwasamuna sana akanwa ilyo muleimba ukucila ifyo mwasamuna pa kulanda. Kuti mwacita shani nga ca kuti ishiwi lyenu linono nelyo nga lyalitwa sana? Kuti mwakonka ifyaba mu citabo ca Nonkelenimo mu Masambililo ya Isukulu lya Butumikishi Ilya Bulesa, ibula 184, pa kabokoshi katila “Ukucimfya Amafya Yamo.”

MULEIMBA ISHA MALUMBO NO MWEO ONSE

15. (a) Finshi babilishe pa kukumana kwa pa mwaka mu 2016? (b) Finshi fimo ifyalengele bapange icitabo ca nyimbo icipya?

15 Aba bwananyina abasangilwe ku kukumana kwa pa mwaka ukwa kabungwe ka Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ukwaliko mu 2016, balitemenwe nga nshi ilyo munyinefwe Stephen Lett, uwa mwi Bumba Litungulula abilishe ukuti nomba line  aba bwananyina bali no kutampa ukubomfya icitabo ca nyimbo icipya pa kulongana icakwata umutwe uutila, “Imbileni Yehova ne Nsansa.” Munyinefwe Lett alondolwele ati, cimo icalengele ukuti bapituluke mu citabo ca nyimbo ni co balefwaya ukuti amashiwi ayabamo yalingane na mashiwi ayaba mu Baibolo Amalembo ya Calo Cipya iya mu ciNgeleshi iyo bapitulukamo. Ilyo balepituluka mu nyimbo balifumishemo amashiwi yamo kabili balyalwileko yamo ayashaba muli Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya iya mu ciNgeleshi iyo bapitulwikemo mu 2013. Na kabili balibikilemo inyimbo ishilanda pa mulimo wesu uwa kubila imbila nsuma ne shilanda pa fyo tutasha pa cilubula. Apo ukwimba kwalicindama mu kupepa kwesu, Ibumba Litungulula lyalefwaya ukupanga icitabo ca nyimbo icakosa kabili icaba ne nkupo nga filya fyaba Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya.

16, 17. Finshi bayalwile mu citabo ca nyimbo icipya?

16 Pa kuti tulesanga bwangu inyimbo mu citabo ca “Imbileni Yehova ne Nsansa,” inyimbo bashitantika ukulingana ne fyo shilandapo. Ku ca kumwenako, inyimbo sha kubalilapo 12 shilanda pali Yehova, ishakonkapo 8 shilanda pali Yesu na pa cilubula. Mu citabo mwaliba ne cipande ca ifyo inyimbo shatantinkwa ico mwingabomfya ilyo mulesala ulwimbo lwa kwimba pa lyashi lya ku cintubwingi.

17 Pa kuti bonse tuleimba no mweo onse, amashiwi yamo baliyapitulukamo pa kuti ifyo ulwimbo lulelandapo fileumfwika bwino kabili amashiwi ayo abantu bashibomfya muno nshiku baliyafumyamo no kubikamo ayo abantu babomfya. Ku ca kumwenako, umutwe wa lwimbo uwaleti “Ukushishimisha” baliwalula, nomba utila ‘Mube Abatekanya,’ kabili na mashiwi ya muli ulu lwimbo baliyalula. Na kabili umutwe wa lwimbo uwaleti “Sungeni Umutima Wenu” baliwalula, nomba utila “Tulacingilila Imitima Yesu.” Mulandu nshi bayalwila? Pantu pa kulongana konse uko tukwata palaba abapya abengi, abafwaya ukusambilila icine, palaba abaice na bankashi abashingomfwa bwino ilyo baleimba pantu kuti balaumfwa kwati baleeba bambi ifya kucita. E calengele balule umutwe na mashiwi ya ulu lwimbo.

Mulesambilila ifya kwimba inyimbo pa mapepo ya lupwa (Moneni paragrafu 18)

18. Mulandu nshi tulingile ukwishibila inyimbo ishaba mu citabo cesu icipya? (Moneni futunoti.)

18 Inyimbo ishingi ishaba mu citabo ca “Imbileni Yehova ne Nsansa” shumfwika kwati lipepo. Ishi nyimbo kuti shamwafwa ukweba Yehova ifyo muleumfwa mu mutima. Inyimbo shimbi kuti shatwafwa ‘ukulacincishanya ku kutemwa kabili ku kubomba imilimo iisuma.’ (Heb. 10:24) Kanshi tulingile ukwishiba bwino ifyo ishi nyimbo shilila na mashiwi ayabamo. Pa kuti mushishibe bwino, mulekutika nyimbo isho baimba ishaba pa jw.org/bem. Nga mulesambilila ifya kwimba inyimbo pa ng’anda, mukeshiba ifya kwimba ukwabula umwenso kabili mukalaimba no mweo onse. *

19. Finshi bonse mu cilonganino bengacita pa kuti bapepele Yehova pamo?

19 Muleibukisha ukuti ukwimba kwalicindama mu kupepa kwesu. Ukwimba ni nshila ya kulangilamo ukuti twalitemwa Yehova kabili tulamutasha pali fyonse ifyo atucitila. (Belengeni Esaya 12:5.) Nga muleimba ne nsansa, ninshi mulekoselesha na bambi ukwimba ukwabula umwenso. Kanshi bonse mu cilonganino, abaice, abakalamba, abapya abafwaya ukusambilila icine kuti bapepa Yehova mu kulungatika ilyo balemwimbila inyimbo. E ico mwilatiina ukwimbila Yehova no mweo onse. Mulekonka ifyo uwaimbile amalumbo alandile uwatile: “Imbileni Yehova!”—Amalu. 96:1.

^ para. 11 Nga mulefwaya ukwishiba ifyo mwingacita pa kuti muleimba bwino, kuti mwatamba programu ya JW Broadcasting iya December 2014 iya mu ciNgeleshi (kabiyeni apo balemba ati FROM OUR STUDIO).

^ para. 18 Pa kuti tulefwaisha ukwimba inyimbo, pa kutendeka ukulongana kwa citungu no kwa muputule balalisha inyimbo pa mamineti 10. Ishi nyimbo baashilisha mu nshila ya kuti shiletwafwa ukupekanya imitima yesu na matontonkanyo pa kuti tubike amano kuli programu ya kulongana. Kanshi tulingile ukwikala ilyo inyimbo shatampa ukulila kabili tulingile ukulakutikisha.