Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Muli Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya iya mu ciNgeleshi iyo bapitulukamo iyafumine mu 2013 pa Amalumbo 144:12-15 yalanda pa bantu ba kwa Lesa, lelo ilyo bashilaipitulukamo yalelanda pa bantu bambi bambi abalecita ifyabipa abalandwapo mu cikomo 11. Mulandu nshi bayalwila?

Ishiwi lya ciHebere ilyo babomfya pali ili lembo talyakwata fye ubupilibulo bumo. Ifishinka fyakonkapo fyalatwafwa ukwishiba ubupilibulo ukulingana ne fyo ilembo lilandapo:

  1. Natulande pa fikomo fimbi ifyaba muli ili lumbo. Ifi mu cikomo 12 muli Baibolo bapitulukamo babomfya ishiwi lya kuti “lyena” ninshi amapaalo ayaba mu fikomo 12 ukufika ku 14 yalanda pa balungama e kutila abalelomba ‘ukubalubula no kubapokolola’ kuli bambi bambi abo icikomo 11 calandapo. Na mu cikomo 15 icilanda pa bantu bamo bene, babomfya ishiwi lya kuti “balipaalwa” imiku ibili ukulosha ku “bantu abo Yehova e Lesa wabo!”

  2. Ubu bupilibulo bwalilingana no bulayo bwaba mu fikomo fimbi ifya mu Baibolo ifilanda pa fyo Lesa akapaala abantu bakwe aba cishinka. Ili lumbo lilanda pe subilo ilyo Davidi akwete ilya kuti Lesa nga alubula abena Israele ku balwani babo, ali no kulenga abantu bakwe baba ne nsansa kabili bakwata ifintu ifingi. (Lebi 26:9, 10; Amala. 7:13; Amalu. 128:1-6) Ku ca kumwenako, pa Amalango 28:4 patila: “Bakapaalwa abakafyalwa kuli imwe ne fikafuma mu mushili wenu ne fikafyala ifitekwa fyenu, abana ba ng’ombe shenu na bana ba mpaanga shenu.” Ilyo Solomone umwana wa kwa Davidi aleteka, abena Israele baleikala umutende kabili balikwete ifintu ifingi. Na kuba fimo ifyalecitika ilyo Solomone aleteka fyalelanga ifyo ifintu fikaba ilyo Mesia akalateka.—1 Isha. 4:20, 21; Amalu. 72:1-20.

Kanshi ubupilibulo bwe shiwi babomfya nomba mu Amalumbo 144 bulanda pe subilo ilyo ababomfi ba kwa Yehova bakwata ukutula na kale, e kuti isubilo lya kuti Yehova akonaula abacita ifyabipa e lyo pa numa akalenga abantu bakwe bakekale umutende kabili bakakwate ifintu ifingi.—Amalu. 37:10, 11.