Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Icisontelelo ca Malyashi ya mu 2017 ica Loleni!

Icisontelelo ca Malyashi ya mu 2017 ica Loleni!

Magazini ya Loleni! ni magazini iyo tusabankanya sana kabili iyo abantu abengi batemwa mu calo

Ifuma amamilioni ukucila pali 360 mu ndimi ukucila pali 100.

AMALYASHI YA KALE

AMALYASHI YAMBI

 • Bushe Mulabomba Ukucila mu Cipimo? Na. 4

 • Ifya Kubomfya Bwino Amafuta na Malaiti: Na. 5

 • Cinshi Mu Fya Kuleseshamo Icitendwe Mubela Sana Ifya Mipashi? Na. 2

IFYALO NA BANTU

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

IMIPEPELE

 • Bushe ca Cine Baibolo Yafuma Kuli Lesa? Na. 3

INAMA NE FIMENWA

 • Akoni Beta ati Arctic Tern: Na. 4

INTE SHA KWA YEHOVA

 • “Ifyo Batulangile Ukutemwa Fyalitufikile pa Mutima” (Icinkukuma icali ku Nepal): Na. 1

SAYANSI

 • Amasako ayo Akanama Beta Ukuti Sea Otter Kakwata: Na. 3

 • Ificingilila Akanyelele Beta Ukuti Saharan silver ant ku Kukaba: Na. 1

 • Ifyo Ifipaanga fya Tunama twa Muli Bemba Fimoneka: Na. 5

 • Ifyo Ulushimu Lucita pa Kwikala nga Lwacilapupuka: Na. 2

 • Ilangi Lyabeeka Ilya blu Ilya ka Pollia Berry: Na. 4

 • Insandesande sha Mumala Ishibomba nga Bongobongo: Na. 3

UBUMI NE MITI

 • Ifilenga Abacaice Ukulwala Amasakamika: Na. 1

UKULANSHANYA

 • Abapanga Amaprogramu ya pa Kompyuta Balondolola Ifyo Basuminamo (Dr. Fan Yu): Na. 3

 • Abasambilila Sana pa Malwele ya Kuli Bongobongo Balondolola Ifyo Basuminamo (Ba Rajesh Kalaria): Na. 4

UKULANSHANYA BWINO NA BANTU

 • Abana nga Bafuma pa Ng’anda (icupo), Na. 4

 • Bushe Caliba fye Bwino Ukulayangala Ifyangalo Ifingatuletela Amasanso? (Abacaice): Na. 5

 • Ico Cacindamina Ukupeela Abana Imilimo ya pa Ng’anda (abafyashi): Na. 3

 • Ifya kusambilisha Abana Ukuba Abaicefya (abafyashi): Na. 6

 • Ifyo Mwingalalanga Ukuti Mulatasha (icupo): Na. 1

 • ‘Ishina Ilisuma Lyaliwama Ukucila Ifyuma Ifingi’: Na. 4

 • Nga ca Kuti Abafyashi Bafwa (abacaice): Na. 2

 • Nga ca Kuti Abana Baleloosha: Na. 2

 • Ukumwentula Bupe ubo Mulingile Ukupeelako Bambi: Na. 1