Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE ICIKALAMBA | BUSHE ICALO CILI MUPEPI NO KONAIKA?

Bushe Icalo Cili Mupepi no Konaika Nelyo Iyo?

Bushe Icalo Cili Mupepi no Konaika Nelyo Iyo?

ILYO umwaka wa 2017 waletendeka, basayantisti balibilishe icintu cimo icatiinishe sana abantu. Balandile ukuti icalo cili mupepi sana na ukonaika ukucila ifyo cali kale. Balipanga Inkoloko Iilangilila Ifyo Icalo Cili Mupepi no Konaika, kabili mu January mu 2017, baliseseshe iyi inkoloko pa masekondi 30. Pali ino nshita kushele fye amamineti yabili na hafu ukuti ifike pa 24:00, inshita iyo batila e lyo icalo cikonaika. Uyu e muku wa kubalilapo iyi inkoloko yapalamina ifi kuli 24:00 pa myaka 60 iyapita.

Basayantisti balefwaya ukuti na mu 2018 bakafwailishepo na kabili pa kuti bakamone ifyo impela ya calo ilepalama. Bushe iyi inkoloko e ikalanga ukuti icalo calapwa? Kuti mwayasuka shani ici icipusho: Bushe icalo cili mupepi na ukonaika? Kuti mwamona kwati aya amepusho nayafya ukwasuka, pantu nangu fye bantu abasambilila sana balanda ifyapusanapusana pali ili ilyashi. Te bonse balanda ukuti icalo cili mupepi no konaika.

Na kuba, abantu abengi baishiba ukuti ifintu fikawama ku ntanshi. Balanda ukuti balikwata ifishinka ifilangilila ukuti abantu bakatwalilila fye ukulaikala pa calo umuyayaya kabili ifintu fikawama. Bushe ifyo balanda fya cine? Bushe icalo cikonaika nelyo iyo?