Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Ukuyemba

Ukuyemba

Ifyo umuntu amona ukuyemba kuti fyalenga aba ne nsansa nelyo iyo.

Cinshi cilenga tuletemwa icintu icayemba?

Tatwaishiba bwino bwino icilenga bongobongo ileishiba ukuti icintu cilemoneka bwino. Baibolo tailondolola ifyo bongobongo yishiba ukuti icintu cilemoneka bwino, lelo yalitweba ukuti icilenga ni co Lesa atupangile mu cata cakwe. (Ukutendeka 1:27; Lukala Milandu 3:11) Alipanga imibili yesu mu nshila ya kupapa ica kuti ilamoneka bwino kabili ilabomba bwino sana. Kemba wa malumbo alandile pa fyo twapangwa bwino ati: “Ndemulumbanya [mwe Lesa] pantu napangilwe mu musango wa kupapa kabili uwapesha amano.”—Amalumbo 139:14.

Na lyo line, muno nshiku abapanga ifya kufwala e lyo na ba pa milabasa balilenga abantu belamona ukuyemba ifyo bafwile ukukumona. Icitabo ca Body Image calilanda pa fyo abantu ba mu fyalo fimo bamona ukuyemba. Aba abantu bamona kwati, “icacindamisha ku muntu fintu amoneka, te fyo aaba.” Na lyo line, ukutontonkanya kwa musango uyu kuti kwalenga abantu bafilwa ukulabika amano ku cintu icacindama sana, e kutila imibele yabo.—1 Samwele 16:7.

Abantu abengi babika sana amano ku fyo bamoneka na pa fyo bengacita pa kuti balebakumbwa

Abantu abengi, maka maka abanakashi, balafwaisha ukuyemba pa kutila abantu balebakumbwa. Lipoti iya American Psychological Association (APA) iya mu 2007 yatile, “ifintu ifingi ifilanga fye ukuti abantu bafwaya ukulalanga abanakashi abo abantu bengakumbwa.” Baibolo ilatweba ukuti tatufwile ukulakonkelela aba bantu.—Abena Kolose 3:5, 6.

“Mwilabika amano ku kuluka umushishi no kufwala ifya kuisaamika . . . , lelo mulebika amano ku buntu bwa mu kati na ku fya kufwala fya buko ifishingonaika, e kutila umutima uwaikala tondolo kabili uwafuuka, uwauma umutengo mu menso ya kwa Lesa.”1 Petro 3:3, 4.

Cinshi cawamina ukukaanabika sana amano ku fyo tumoneka?

Abantu bamo batila: “Ubukwebo bushimoneka tabushitwa.” Lipoti ya APA yalandile no kuti mu fyalo umo abantu batontonkanya ukuti umuntu afwile ukulalanga abantu ukuti aliyemba, imisepela e lyo na balya abaice abashilafika pa mushinku wa kuba imisepela batendeka ukulamona ukuti “bafwile fye ukuyemba pa kuti abantu balebakumbwa.”  Ukulamona ifintu muli iyi inshila takwawama. Na kuba ubu bwafya ubukalamba ubo abantu balekwata, ica kuti lipoti ya APA yalandile no kutila, “kuti bwalenga umuntu aba sana no bulanda no kulasakamikwa sana, ukuipata . . . , ukukaanalafwaya ukulya sana nelyo ukuliisha, ukuisuula e lyo no kulwala amasakamika.”

“Fumya ukukalipwa ku mutima obe, no kutalusha ububi ku mubili obe; pantu ubulumendo no bwaice fya fye.”Lukala Milandu 11:10.

Finshi tulingile ukubikako sana amano?

Baibolo ilanda ukuti umuntu wa mano alafwala ifya mucinshi. (1 Timote 2:9) Ku ca kumwenako: Abantu abafwala ifya mucinshi tababika sana amano ku fyo bamoneka nelyo ukumona kwati icacindamisha mu bumi bwabo kuba uwayemba. Balalangulukilako abantu bambi, kabili ici cilenga bambi babatemwa no kubacindika, ne cacindamisha ca kuti, Lesa alabatemwa. (Mika 6:8) Abantu ba musango uyu balapanga ifibusa fya cine kabili balatemwikwa ku bantu abashabika fye amano ku fyo umuntu amoneka, lelo ababika amano ku kusanga umuntu uo bengopana nankwe no kwikala nankwe capamo ne nsansa.

Kanshi ici e calenga Baibolo ilande ukuti tulingile ukubika sana “amano ku buntu bwa mu kati.” (1 Petro 3:3, 4) Ukuyemba kwa mu kati takupwa. Na kuba, kuya kulekulilako fye! Pa Amapinda 16:31 patila: “Umutwe wa mfwi uba cilongwe icayemba nga ca kuti umwine mulungami.” E mulandu wine abaice na bakalamba abakonka ifyo Baibolo ilanda batwalilila ukuba abayemba mu kati, kabili abantu balabacindika e lyo balaba ne nsansa.

“Ukuyemba kulabepa, ukumoneka bwino na ko kwa fye; lelo umwanakashi uutiina Yehova alatashiwa.”Amapinda 31:30.