“Limo abantu balanda ukuti takwaba umulimo uwakosa uwacila pa kupilibula.”—E filanda icitabo citila, “The Cambridge Encyclopedia of Language.”

ILYO impapulo sha Nte sha kwa Yehova tashilapilibulwa mu ndimi ishalekanalekana, ababa muli Dipartimenti ya Kulemba impapulo balabala bapekanya ifyebo no kufwailishapo, e lyo bafilemba. Ilyo balelemba balashininkisha ukuti fyonse ifyo balemba fya cine kabili na mashiwi babomfeshe yali bwino. Iyi Dipartimenti ya Kulemba yabela pa maofeshi yakalamba aya Nte sha kwa Yehova mu New York. *

Lyena Dipartimenti ya Kulemba ilatuma ifyebo mwi sonde lyonse kuli bakapilibula abengi. Aba bakapilibula abengi bekala no kubombela ku cifulo uko balanda ululimi ulo bapilibula. Bakapilibula abengi bapilibwila impapulo mu lulimi lwabo. Aba bakapilibula balingile ukumfwikisha sana ifyebo fili mu ciNgeleshi e lyo no kwishiba bwino ululimi bapilibwilamo.

Bushe bakapilibula babomba shani uyu umulimo?

Ba Geraint, bakapilibula abekala ku Britain, balondolola abati: “Pa kupilibula impapulo ilingi line tuba batatu, kanshi ukubombela pamo kulafwaikwa. Tulabombela pamo pa kuti twishibe bwino ifya kupilibula amashiwi ayakosele. Ilyo tulepilibula, tatubika fye amano ku bupilibulo bwe shiwi limo na limo, lelo tulabika amano na ku mashiwi ayengi. Tulatontonkanya sana pa bupilibulo bwe shiwi ne co balilembeele, kabili tulatontonkanya na pa bantu balembeele icipande tulepilibula.”

Cinshi ico mubikako sana amano ilyo mulepilibula?

“Ico tufwaya ca kuti ilyo umuntu alebelenga ifyo twapilibwile, aleumfwa kwati tafyapilibwilwe, lelo fyalembelwe fye mu lulimi lwabo. Kanshi tupilibula filya  fine fye abantu balanda mu lulimi lwesu. Ukucita ifi, kulalenga abantu batemwa impapulo shesu kabili batwalilila ukushibelenga kwati ni filya umuntu uulelya ifya kulya ifisuma omfwa bwino.”

Busuma nshi bwaba mu kwikala uko balanda ululimi mupilibula?

“Ukwikala na bantu abalanda ululimi tupilibula kulatwafwa ukupilibula ifyo bengomfwa. Cila bushiku tulomfwa uko abantu balanda iciWelsh, kabili tulepushako na bantu abo tupilibwila impapulo pa kuti twishibe nga ca kuti tulapilibula bwino kabili ifyo tupilibula filabangukila ukumfwa. Ici cilalenga twapilibula nga filya fine balandile mu ciNgeleshi.”

Mubomba shani uyu umulimo?

“Bakapilibula ababombela pamo balabapela impapulo sha kupilibula. Cila muntu alatala abelenga sana icipande mu ciNgeleshi pa kuti eshibe ifyo cilelandapo, abo balembeele, ne fyo bacilembele. Tulayipusha ukuti: ‘Cinshi balembeele ici icipande? Cinshi cilelandapo sana? Finshi ningasambililako?’ Ici cilalenga bakapilibula ukutontonkanya na pa fintu fimbi ifingabafwa ukupilibula bwino.

“Lyena bakapilibula balalanshanya ifyo bacumfwa ilyo bacilapekanya. Pa kulanshanya tulayipusha ukuti, bushe natumfwikisha ifyebo? Bushe kuti twapilibula shani ifi fyebo pa kuti fyumfwike ifi fine fileumfwika mu ciNgeleshi? Ico tufwaisha, kupilibula ifyebo mu nshila ya kuti abalanda ululimi tupilibwilamo bafyumfwa kwati ni filya fine uwingabelenga mu ciNgeleshi engomfwa.”

Bushe mubombela shani pamo?

“Ico tufwaisha kulenga ababelenga impapulo shesu baumfwa ifyebo pa muku wa kubalilapo fye uo bafibelenga. Lyena pa kuti ifyo twapilibula fileumfwika bwino, tulabelengamo mu kupongomoka imiku iingi.

“Kapilibula alataipa ifyebo mu lulimi tulepilibwila, ninshi ifwe bambi tulekonkamo pa makompyuta. Tulashininkisha ukuti ifyebo fyonse ifili mu ciNgeleshi nafipilibulwa bwino kabili tatulundilemo ifyebo nelyo ukufifumyamo. Tulashininkisha no kuti nafilembwa bwino. Lyena umo pali ifwe alabelenga paragrafu mu kupongomoka. Nga ca kuti alepulumpunta pa kubelenga, tulafwaya ukwishiba icilengele alepulumpunta. Nga twapwisha ukupilibula icipande conse, umo pali ifwe alabelenga ici icipande mu kupongomoka ninshi ifwe bambi tulekonkamo kabili tulemona umo twingawamyako.”

Uyu mulimo ufwile walikosa sana

“Ca cine walikosa sana, ica kuti lilya tuleinuka ninshi natunaka  sana. Kanshi nga twabwela ubushiku bukonkelepo, tulapituluka mu fyo twapilibwile pantu ninshi natutuushako. Nga papita imilungu, aba muli Dipartimenti ya Kulemba balatutumina ifyo balwilemo mu fyo balembele. Lyena nga papita inshita, tulabelengamo na kabili mu fyo twapilibwile no kuwamyako umushili bwino.”

Bushe maprogramu nshi aya pa kompyuta ayo mubomfya?

“Amakompyuta tulayabomfya, lelo te kuti yapilibule ayene yeka. Na lyo line, Inte sha kwa Yehova shalipanga amaprogramu ya pa kompyuta ayalenga cileangukila bakapilibula ukubomba umulimo wabo. Twalikwata dikishonari umo tulemba amashiwi ayo tubomfya sana. Twalikwata na programu imbi iitwafwa ukufwaya ifyebo fyonse ifyo twapilibulapo mu lulimi tupilibula kabili ilatwafwa no kwishiba ifyo twingacita pa mashiwi yamo ayengatwafya ukupilibula ayayafishepo bakapilibula bambi.”

Bushe mwalitemwa umulimo mubomba?

“Twalitemwa sana uyu umulimo pantu ilyo tupilibula ishi mpampulo tumona kwati tulepeela abantu ubupe. Kanshi tulabomba bwino uyu umulimo pa kuti abantu balenonkelamo. Tulatemwa ukupilibula ishi impapulo pantu tuleshiba ukuti icipande ca muli magazini nelyo ica pa webusaiti yesu kuti cafika umuntu pa mutima no kulenga ayalula imibele yakwe.”

 Ubusuma Bwaba mu Kupilibula Impapulo

Abantu abengi mwi sonde lyonse balinonkelamo sana mu kubelenga impapulo sha Nte sha kwa Yehova mu lulimi lwabo. Mu mpapulo shabo, mu mavidio e lyo ne fyebo fyaba pa webusaiti yabo iya jw.org, mwaliba ifyebo ifilanda pali Baibolo ifingatwafwa. Na kuba, muli ili ibuuku lya mushilo, Lesa uo ishina lyakwe ni Yehova, alitweba ukutila afwaya ukuti tusambilishe Baibolo abantu ba mu ‘nko shonse ne mitundu yonse na ba ndimi shonse.’—Ukusokolola 14:6. *

^ par.4 Dipartimenti ya Kulemba ipekanya ifyebo mu ciNgeleshi.

^ par.25 Nga mulefwaya ukubelenga impapulo, ukukutika ku mpapulo bakopa nelyo ukutamba ama vidio mu lulimi mwaishiba nelyo mu ndimi shimbi, kuti mwaya pa www.jw.org.