Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 BALICIMFISHE AMAFYA BAKWETE

Ifyacitikiile ba Ricardo na ba Andres

Ifyacitikiile ba Ricardo na ba Andres

Ifyo Baibolo isambilisha filalenga abantu ukuleka ukucita ifyabipa. Natulande pa fyo Baibolo yaafwile ba Ricardo na ba Andres ukuleka ukucita ifyabipa

Ba RICARDO BATILE: Ilyo nali ne myaka 15, nalingiile mwi bumba lya fipondo. Aba muli ili ibumba balilengele natendeka ukucita ifyabipa. Na kuba, nalefwaisha ukuti nkekalepo mu cifungo pa myaka 10. Nalimo kuti mwamona kwati nshaletontonkanya bwino, nomba mu cifulo naleikala abantu balekumbwa no kupeela sana umucinshi abaikelepo mu cifungo, kabili nalefwaya ukuba nga bena.

Nalecitako fyonse ifyo aba muli ili bumba balecita pamo nga ukubomfya imiti yabindwa, ukucita ubulalelale, no bunkalwe. Bushiku bumo, mu nshita ya bushiku, nalilwileko ulubuli lwa mfuti. Naleti balanjipaya, lelo nalibutwike kabili nshacenekwe nangu panono. Lyena pa numa ya ifi, natendeke ukutontonkanya sana pa bumi bwandi na pa fyo nalefwaya ukucita, e ico nalefwaya ukwalula imibele yandi. Nomba nali no kucita shani pa kuleka ukucita ifyabipa, kabili ni bani bali no kungafwa ukwaluka?

Ba lupwa lwandi abengi tabali ne nsansa kabili bali sana na mafya. Lelo kwali bayama abakwete ulupwa ulwali ne nsansa. Nalishibe ukuti bali ne mibele iisuma kabili balekonka ifyo Baibolo isambilisha. Na kuba, pa nshita imo balinsambilishe no kuti ishina lya kwa Lesa ni Yehova. Ilyo papitile fye inshita iinono ukufuma apo twalwilile lulya lubuli, nalipepele kuli Yehova ukubomfya ishina lyakwe no kumweba ukuti angafwe ukuba ne mibele iisuma. Calimpapwishe pantu ubushiku bwakonkelepo Nte umo alishile pa ng’anda. Uyu wine Nte e watendeke ukunsambilisha Baibolo.

Tapakokwele, nalikwete ubwafya ubukalamba sana. Aba mwi bumba lya fipondo nalimo, balentumina foni lyonse pa kuti ndesangwa nabo. Nangu ca kuti tacayangwike, nalekana. Nalefwaisha ukutwalilila ukusambilila Baibolo, kabili caliweme ukuti nalitwalilile. Nalyalwike sana kabili naishileba ne nsansa.

Nalipepele kuli Lesa ukuti mu nshita ya kwikala mu cifungo pa myaka 10, ansuminishe ukulabomba amaawala ayengi cila mweshi mu mulimo wa kubila imbila nsuma pa myaka 10, pa kuti na ine ningafwako abantu nga filya na ine bangafwile. Lesa alyaswike ipepo lyandi, pantu nalimubombela pa myaka 17. Na kabili ukusambilila Baibolo kwalilenga nikakwapo.

Abengi abo nali nabo muli lilya ibumba lya fipondo balibakaka pa myaka iingi e lyo bambi balifwa. Nga naibukisha ifyo nali, ndatasha sana balupwa lwandi ba Nte pa fyo bangafwile. Balekonka ifyo Baibolo isambilisha, nangu ca kuti ifi te fyo abengi abaleikala muli iyi incende balecita. Nalibacindike sana ukucila ifyo nacindike abali mwi bumba lya fipondo. Na kabili, ndatasha sana Lesa pa kunsambilisha ifyo ningile ukucita pa kuba ne nsansa.

 Ba ANDRES BATILE: Nafyalilwe no kukulila mu cifulo umwali abapiina, kabili abantu abengi balebomfya imiti yabindwa, baleiba, baleipaya abantu, kabili balitemenwe sana ukucita ubulalelale. Batata bali ni bacakolwa kabili balitemenwe sana ukubomfya imiti iyabindwa iyo beta ukuti cocaine. Batata na bamayo lyonse balelwa no kuumana.

Ilyo nali fye umwaice nalitendeke ukunwa ubwalwa no kubomfya imiti iyabindwa. Umulimo nalebomba sana kwiba no kushitisha ifyo naleiba. Ilyo nakulileko, batata balefwaisha ukuti tuleumfwana. E ico balinsambilishe ifya kwingisha no kushitisha imiti yabindwa ne fintu fimbi ifyo babinda mu calo, ukwabula ukuti abalashi beshibe. Nalishilekwata indalama ishingi mu kwangufyanya. Lyena bushiku bumo bakapokola baishile ku ng’anda no kumpeela umulandu wa kuti nalefwaya ukwipaya umuntu, kabili balinkakile imyaka 5.

Bushiku bumo ulucelo, balibilishe mu cifungo ukuti abafungwa abengatemwa ukumfwa ifyo Inte sha kwa Yehova balesambilisha Baibolo, kuti bayaumfwako. E ico nalile mu kumfwako. Nalitemenwe ifyo ba Nte balesambilisha ica kuti nalitendeke ukusambilila Baibolo nabo. Ilyo balensambilisha Baibolo, tabalenjeba fye Amalembo ayo nalefwaya ukumfwa, lelo balensambilisha ne mibele iisuma iyo Lesa afwaya twaba nayo.

Naishileiluka ukuti, te kuti njalule imibele yandi ukwabula abakungafwa, maka maka apo kwali abafungwa banandi abalentiinya pa kuti ndeke ukusambilila Baibolo. E ico nalipepele ukuti Yehova ankoshe no kumpeela amano, kabili alyaswike ipepo lyandi. Na kuba, nalitendeke no kwebako abafungwa bambi pali Baibolo.

Ilyo inshita yafikile ukuti bankakule, nali no mwenso ica kuti nalefwaya fye ukutwalilila ukwikala mu cifungo. Ilyo nalefuma, abafungwa abengi balitemenwe ica kuti bamo cikuuku cikuuku balenjeba ukuti, “Wende bwino shimapepo.”

Nkana kuleka Lesa ukuti ansambilishe ifyaba mu Cebo cakwe, nga katwishi ifyo naba. Ndatasha sana Lesa pa fyo antemwa na pa kumona ifisuma muli ine nangu ca kuti nalecita sana ifyabipa. *

^ para. 15 Pa jw.org/bem paliba amalyashi ayalanda pa fyo Baibolo yafwa abantu ukwaluka. Kuti mwaya apo balemba ati AMASAMBILISHO YA MU BAIBOLO, e lyo mutinike apaleti UMUTENDE NE NSANSA.