UMUNTU onse kuti aponenwa na masanso pa nshita iili yonse. Amasanso yalaponena na balya bene abamoneka kwati balikwata fyonse.

IFYO BAIBOLO ILANDA:

“Pano pe samba lya kasuba te lyonse ababutukisha bacimfya muli nakatango wa lubilo, kabili te lyonse aba maka bacimfya mu bulwi, aba mano na bo te lyonse bakwata ifya kulya, abacenjela na bo te lyonse bakwata ifyuma, kabili abasalapuka na bo bene te lyonse bashuka; pantu inshita ya macushi ne nshita ya fintu fyabula ukwenekela ifikila fye umuntu uuli onse.”—Lukala Milandu 9:11.

Kanshi tatufwile ukulamona kwati amasanso te kuti yatucitikile, lelo tufwile ukutontonkanya pa fyo twingacita nga twaponenwa na masanso. Ku ca kumwenako:

  • Finshi mwingacita nga kwalicitike amasanso ayengalenga ifipe fyenu fyonse ukonaika?

  • Inga nga ca kuti bamusanga no bulwele ubushipola?

  • Inga nga ca kuti mwalifwililwe lupwa nelyo cibusa wenu?

Inte sha kwa Yehova, abalemba ino magazini, balisumina ukutila Baibolo kuti yamwafwa ukushipikisha nga mwaponenwa na masanso kabili kuti yalenga mwakwata ne subilo. (Abena Roma 15:4) Belengeni ifyacitikiile abantu batatu pa kuti mwishibe ifyo Baibolo ingamwafwa.