“Abafuuka e bakekala mu calo, kabili bakasekelela nga nshi pantu umutende ukafula.”—AMALUMBO 37:11.

Baibolo yalilondolola bwino ukuti abumi bwa muntu “bwaisulamo amacushi.” (Yobo 14:1) Pali ino inshita bonse tulakwata amafya ayalekanalekana. Nomba abantu bamo nga bakwata amafya bamona kwati ifintu tafyakatale afiwama mu bumi bwabo. Bushe na imwe e fyo mumfwa? Nga e fyo caba, muleibukisha ukuti Baibolo ilapeela abantu bonse isubilo lya cine cine. Ku ca kumwenako:

  • Baibolo isambilisha ukuti Yehova Lesa alefwaya ukuti abantunse bakwate ubumi busuma.—Ukutendeka 1:28.

  • Yehova alaya ukuti akalenga icalo ukuba paradaise.—Esaya 65:21-25.

  • Ifyo Lesa alaya fyonse fikacitika. Pa Ukusokolola 21:3, 4 patila:

    “Itenti lya kwa Lesa lili pamo na bantunse, kabili akekala pamo na bo, kabili bakaba abantu bakwe. Na Lesa umwine akaba pamo na bo. Kabili akafuuta ifilamba fyonse ku menso yabo, ne mfwa tayakabeko na kabili, takwakabe no kuloosha nangu ukuteta nangu ukukalipwa na kabili. Ifya ntanshi nafiya.”

Ifi Baibolo yatulaya te ciloto fye iyo, Yehova Lesa akalenga fikacitike. Na kuba, alafwaisha ukufikilisha ifyo alaya e lyo kabili alikwata na maka ya kuficita. Ifyo Baibolo ilanda filatulanga ukuti ku ntanshi ifintu fikawama. Kanshi nangu tukwate amafya ayabipa shani, tatufwile ukutontonkanya ukuti, “No kufwa kwawama!”

MULEIBUKISHA ICI: Amafya mulekwata kuti yalenga mwalacula nga nshi na matontonkanyo nga filya ubwato bengabupuma ku mabimbi ayema pali bemba. Lelo isubilo lyaba mu Baibolo kuti lyamukosha nga filya inanga ikata ubwato pa kuti bwisendwa ku mabimbi.

IFYO MWINGACITA: Tendekeni ukusambilila ifyo Baibolo ilanda pa fyo ifintu fikaba ku ntanshi. Inte sha kwa Yehova kuti bamwafwa ukwishiba isubilo lyaba mu Baibolo. Kuti mwalanda na ba Nte abekala ku ncende mwikala nelyo kuti mwasanga ifyebo ifingamwafwa pa Webu saiti ya jw.org/bem. *

^ para. 11 Kuti mwacita ifi: Kabiyeni pa jw.org, kabili tinikeni palya balemba ati IMPAPULO e lyo mutinike apatila LAIBRARE YA PA INTANETI. Lyena lembeni aya mashiwi palya bafwaila ifyebo, “ukuba sana no bulanda,” “ukupopomenwa,” nelyo “ukuipaya.”