Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | DANIELE 4-6

Bushe Mwalitwalilila Ukubombela Yehova?

Bushe Mwalitwalilila Ukubombela Yehova?

Pa fya kwa Lesa ifyo Daniele alecita lyonse pali ne pepo. Talekele icili conse ukupumfyanya ifya kwa Lesa ifyo alecita, nangu fye cipope ca mfumu

6:10

Mu fya kwa Lesa ifyo tucita lyonse mwaba na: