ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

Icipusho: Bushe bamalaika e ko baba?

Ilembo: Amalu. 103:20

Amashiwi ya kulanda: Ino magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda nailanda pa fyo Baibolo yalanda pali bamalaika ne fyo batucitila.

MULESAMBILISHA ICINE

Icipusho: Bushe Baibolo ilalungika nga yalanda pali sayansi?

Ilembo: Esa. 40:22

Icine: Ifyo Baibolo ilanda pali sayansi fya cine.

AKAPEPALA KA KWITILAPO ABANTU MU KULONGANA (inv)

Amashiwi ya kulanda: Ndemwita ukwisaumfwako ilyashi lya Baibolo ukwabula ukumulipilisha. Likabela pa Ng’anda ya Bufumu apo tulonganina. [Bapeeleni akapepala ka kwitilapo abantu mu kulongana, bebeni ubushiku ne nshita ilyo mukwata ukulongana pa Mulungu kabili bebeni umutwe wa lyashi lya Baibolo.]

Icipusho: Bushe mwalisapo pa Ng’anda ya Bufumu? [Nga nacilinga, batambisheni vidio itila Finshi Ficitika pa Ng’anda ya Bufumu?]

PEKANYENI MWE BENE IFYO MWINGALANDA

Ilyo mulepekanya ifyo mwingalanda mwe bene mu mulimo, pekanyeni ukulingana ne fyo balangilile pa muulu