Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukukoselesha Abalefwaya Ukwishiba Icine Ukulaisa mu Kulongana

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukukoselesha Abalefwaya Ukwishiba Icine Ukulaisa mu Kulongana

ICO CACINDAMINA: Lyonse ilyo tuli mu kulongana, ‘tulembila Yehova no kumulumbanya.’ (Amalu. 149:1) Ilyo tuli mu kulongana, tulasambilila ukucita ukufwaya kwa kwa Lesa. (Amalu. 143:10) Abalefwaya ukwishiba icine na abasambi ba Baibolo balalunduluka bwangu nga batendeka ukulaisa mu kulongana.

IFYO MWINGACITA:

  • Mwebeni ukulaisa mu kulongana ilyo mwatendeka fye ukulanshanya nankwe. Tamufwile ukulolela ukuti kano fye mukatendeke isambililo.—Ukus. 22:17

  • Londolweleni uulefwaya ukwishiba icine ifyo afwile ukwenekela e lyo ne fyo tukalasambililapo nga aisa mu kulongana. Pa kumulondolwela, kuti mwabomfya akapepala ka kwitilapo abantu mu kulongana, vidio iitila Finshi Ficitika pa Ng’anda ya Bufumu? nelyo amasambililo 5 na 7 muli broshuwa itila Ifyo Yehova Afwaya

  • Mwafweni. Bushe umuntu uulefwaya ukwishiba icine alekabila ubwafwilisho pa kwisa mu kulongana nelyo pa kusala ifya kufwala alingile ukufwala? Kuti mwaikala nankwe ilyo mulelongana no kulabomfya nankwe impapulo mulebomfya pa kulongana. Mwishibisheni kuli bambi