Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

October 14-​20

1 PETRO 1-2

October 14-​20
 • Ulwimbo 29 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Muleba Aba Mushilo”: (10 min.)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • 1 Pet. 1:10-12—Kuti twaba shani abacincila nga bakasesema na bamalaika? (w08 11/15 ibu. 21 para. 10)

  • 1 Pet. 2:25—Bushe Kangalila Mukalamba nani? (it-2-E ibu. 565 para. 3)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) 1 Pet. 1:1-16 (th isambililo 10)

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo—Vidio: (4 min.) Tambeni no kulanshanya vidio.

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Bomfyeni ifyebo ifili apaleti ifyo mwingalanda. (th isambililo 1)

 • Umuku wa Kubalilapo: (3 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukubomfya ifyebo ifili apaleti ifyo mwingalanda. Lanshanyeni no muntu uushilefwaya ukukutika. (th isambililo 3)

 • Umuku wa Kubalilapo: (3 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukubomfya ifyebo ifili apaleti ifyo mwingalanda. Lyena bapeeleni ulupapulo lwaba pa Impapulo Tubomfya Sana pa Kusambilisha Abantu. (th isambililo 9)

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 28

 • Beni Cibusa wa kwa YehovaUlebika Bwino Ifintu:  (6 min.) Tambeni vidio. Lyena iteni abana abo musalile libela ukwisa pa cisebele, kabili bepusheni aya amepusho: Bushe Yehova abika shani bwino ifintu? Finshi fiwamya imfubu? Mulandu nshi mufwile ukulayafwila abafyashi ukuwamya uko musendama?

 • Lesa Alitemwa Abantu Aba Busaka”: (9 min.) Ukulanshanya. Tambeni vidio iitila Lesa Alitemwa Abantu Aba Busaka.

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) jy icipa. 87

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukonkelepo (3 min.)

 • Ulwimbo 39 ne Pepo