Ubumi bupe ubwacindama sana. Ifyo tubomfya ubu bupe filalanga nga ca kuti tulatasha nelyo iyo. Fwe Nte sha kwa Yehova, tulabomfya bwino ifyo twacenjelamo ne milimo twaishibisha ukubomba ku kucindika no kulumbanya Yehova, Kapeela wa Bumi. (Amalu. 36:9; Ukus. 4:11) Na lyo line, amasakamika tukwata muli cino calo cabipa kuti yalenga twalekelesha imilimo ya kwa Lesa. (Marko 4:18, 19) Bonse tulingile ukuyipusha ukuti: ‘Bushe ndabombesha ilyo ndebombela Yehova? (Hos. 14:2) Bushe incito imomba nelyo ifyo mfwaya filalenga ndefilwa ukubombela Lesa bwino? Finshi mfwaya ukucita mu mulimo wa kwa Lesa? Bushe finshi ningacita pa kuti ndebombesha mu mulimo wa kubila imbila nsuma?’ Nga mwamona umo mwingawamyako, mufwile ukupepa kuli Yehova ukuti amwafwe ukwaluka. Ukulumbanya Yehova cila bushiku cine cine kulalenga twaba ne nsansa mu bumi!—Amalu. 61:8.

Ni nani uo mulebomfeshako ifyo mwacenjelamo?

TAMBENI VIDIO ITILA MULEBOMFYA IFYO MWACENJELAMO KU KUBOMBELA YEHOVA, LYENA ASUKENI AYA AMEPUSHO:

  • Mulandu nshi cishawamina ukubomfya ifyo twacenjelamo mu calo ca kwa Satana? (1 Yoh. 2:17)

  • Mapaalo nshi yaba mu kubombesha mu mulimo wa kwa Yehova?

  • Mulimo nshi uwa kwa Lesa uo mwingabomfyamo ifyo mwacenjelamo ne milimo mwaishibisha ukubomba?