LOLENI!

Icipusho: Mulandu nshi cacindamina ukuipekanishisha ku masanso?

Ilembo: Amapi. 27:12

Amashiwi ya kulanda: Ino magazini ilelondolola ifyo tufwile ukucita ilyo takulaba ubusanso, ilyo bwacitika, na pa numa ya ubo busanso.

MULESAMBILISHA ICINE

Icipusho: Bushe tulanga shani Lesa ukuti twalimutemwa?

Ilembo: 1 Yoh. 5:3

Icine: Tulanga ukuti twalitemwa Lesa nga tulekonka amafunde yakwe.

BUSHE CINE CINE ABAFWA KUTI BABA ABA MWEO NA KABILI? (T-35)

Icipusho: Abantu abengi mwi sonde balakwata imitebeto ya pa mwaka pa kuti bengacindika abafwa. Bushe tukamona abatemwikwa besu abafwa na kabili?

Ilembo: Imil. 24:15

Amashiwi ya kulanda: Iyi trakiti ilelanda pa fyo mwinganonkelemo mwi subilo lya kuti abafwa bakaba no mweo na kabili. [Nga kuti mwabatambisha, batambisheni vidio itila Bushe Abafwa Bakaba no Mweo na Kabili?]

PEKANYENI MWE BENE IFYO MWINGALANDA

Ilyo mulepekanya ifyo mwingalanda mwe bene mu mulimo, pekanyeni ukulingana ne fyo balangilile pa muulu.