Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

October 3-9

AMAPINDA 1-6

October 3-9
 • Ulwimbo 37 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Tetekela Yehova no Mutima Obe Onse”: (10 min.)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Amapi. 1:7—Bushe Yehova aba shani ‘intendekelo ya kwishiba’? (w06 9/15 ibu. 17 para. 1; it-2-E ibu. 180)

  • Amapi. 6:1-5—Cinshi tufwile ukucita nga ca kuti twaikatwa ku citeyo ca kukanasuminishanya bwino mu makwebo? (w00 9/15 amabu. 25-26)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Fishinka nshi ifyo nasambilile muli Baibolo uno mulungu ifyo ningabomfya ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Amapi. 6:20-35

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Pekanyeni Ifyo Mwakulalanda mwi Bala uno Mweshi: (15 min.) Ukulanshanya. Tambisheni vidio imo na imo iilelanga ifya kucita pa kupeela abantu impapulo, lyena lanshanyeni ifyo basambililako ku fyo batamba. Koselesheni bakasabankanya ukubombesha muli uyu mulimo wa mwi sonde lyonse uwa kwita abantu mu kulongana kwa pa mulungu.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 107

 • Ukukabila kwa Cilonganino: (8 min.) Nga mulefwaya, kuti mwalanshanya ifyo mwingasambililako ku fyebo fyaba mu citabo ca Ilyashi lya Nte sha kwa Yehova mu 2016, amabula 25-27.

 • Mulecita Ifisuma Kuli Bonse Abesa mu Kulongana Kwesu (Amapi. 3:27): (7 min.) Ukulanshanya. Tambisheni vidio iitila Finshi Ficitika pa Ng’anda ya Bufumu? (Kabiyeni pa jw.org/bem, tinikeni apaleti PA NTE SHA KWA YEHOVA > UKULONGANA.) Nga te kuti mutambishe vidio, bomfyeni ifyebo fyaba muli broshuwa itila Ni Bani Bacita Ifyo Yehova Afwaya Muno Nshiku? mwi sambililo 7. Lyena ipusheni ifyo twingalacita pa kuti abantu baletemwa nga baisa pa Ng’anda ya Bufumu, te mu mweshi fye wa October lelo lyonse fye.

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) kr icipa. 2 amapara. 1-12

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 143 ne Pepo