Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | AMAPINDA 17-21

Muleba pa Mutende na Bambi

Muleba pa Mutende na Bambi

Abantu ba kwa Yehova balabombesha pa kuti babe no mutende. Nga ca kutila bapusana, ifyo bomfwa filalenga bakalipa, lelo ukufunda ukwaba mu Cebo ca kwa Lesa kulabafwa.

Abena Kristu bacishinka balatwalilila ukuba aba mutende ilyo bali na mafya nga . . .

19:11

  • tabalekalipa bwangu

18:13, 17

  • baleshininkisha ukuti nabeshiba ifishinka fyonse ilyo bashilayasuka

17:9

  • baleelela uubalufyenye cikuuku cikuuku